Menu

Poplatek z prodlení nově

Do konce roku 2013 byla výše úroku i poplatku z prodlení určena nařízením vlády č. 142/1999 Sb. Poplatek z prodlení činil za každý den prodlení 2,5 promile (to znamená 0,0025) dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení.

Poplatek z prodlení byl podle § 697 občanského zákoníku povinen platit nájemce bytu, pokud nezaplatil nájemné nebo zálohy na služby včas nebo nejpozději do 5 dnů po jejich splatnosti.

Od ledna 2014 v této oblasti došlo ke změně – výše poplatku z prodlení je nyní určena zákonem č. 67/2013 Sb. a výše úroku z prodlení je určena nařízením vlády č. 351/2013 Sb. Zatímco výše úroku z prodlení se nezměnila („Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.“)[1], výše poplatku z prodlení se poměrně zásadně snížila. Výše poplatku z prodlení nyní činí za každý den prodlení 1 promile dlužné částky (0,001), nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení.

Změnilo se také to, kdo a kdy je povinen poplatek z prodlení platit. Poměrně zásadní změnou je to, že při prodlení s placením nájemného vzniká povinnost platit úrok z prodlení, nikoli poplatek z prodlení, jak tomu bylo dříve. Poplatek je spojen s prodlením s úhradou plateb na služby.

Prakticky to znamená, že pokud nájemce včas nezaplatí nájemné ani zálohy na služby, z částky připadající na nájemné bude platit úrok z prodlení a z části připadající na zálohy na služby bude platit poplatek z prodlení.

Nově povinnost platit poplatek z prodlení nestíhá pouze příjemce služeb (nejčastěji nájemce), když včas nezaplatí zálohy na služby nebo nedoplatek z vyúčtování služeb, ale stíhá také poskytovatele služeb, když včas nevrátí příjemci přeplatek z vyúčtování.

Iva Palkovská
Poradkyně SOS – Asociace

Zdroje:

Zákon č. 67/2013 Sb.

Nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

Nařízení vlády č. 142/1999 Sb.

http://www.epravo.cz/top/clanky/poplatek-z-prodleni-nove-od-1-1-2014-93332.html[1] § 2 nař. vlády č. 351/2013 Sb.