Menu

Nové možnosti obrany proti developerským projektům

Od prvního dubna nabyla účinnosti novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen jako „zákon EIA“). Cílem novelizace bylo sladění české právní úpravy s úpravou Evropské unie, což by České republice mělo umožnit  nárokovat si finanční prostředky EU až ve výši 40 miliard korun. Uvedená novela byla terčem velké kritiky, protože poskytuje veřejnosti nové možnosti zapojení se do procesů schvalujících velké developerské projekty. Nejedná se přitom o možnosti malicherné. Naopak, pokud je pro Vás nepředstavitelné, aby se v blízkosti vaší obce postavila velká jatka, je nyní díky novelizaci možné situaci staviteli hodně zkomplikovat.

Abychom se dostali k samotným možnostem obrany proti takovým projektům, je nutné nejprve definovat veřejnost, která může do procesů schvalování záměru z hlediska jeho vlivu na životní prostředí vstupovat. Jedná se o:

  1. osobu, která může být stavbou nechtěné budovy dotčena na svých právech nebo povinnostech (typicky se může jednat o vlastníka sousedícího pozemku či vlastníka vyvlastňovaného pozemku),
  2. nebo právnickou osobu soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost. Tahle právnická osoba však musí vzniknout nejméně 3 roky před zveřejněním informací o napadeném řízení (typicky územní či stavební řízení, nebo i řízení o posuzování vlivů) nebo musí mít podporu svými podpisy alespoň od 200 osob (typicky nespokojení obyvatelé obce).

Nicméně silnější postavení dle zákona EIA má právnická osoba podle bodu b). To znamená, že když je na úřední desce příslušného krajského úřadu oznámen začátek procesu schvalování záměru, pro Vás, jakožto občany, je výhodné najít si právnickou osobu, která bude výstavbě bránit. Může se například jednat o různé ekologické organizace, které budou ochotny do tohoto procesu zasáhnout. Druhá možnost, jak zakomponovat do tohoto procesu právnickou osobu, je založit si vlastní.

Právnická osoba, která by svou činností ráda proti konkrétnímu projektu bojovala, může za prvé podat žalobu proti výsledku tzv. „zjišťovacího řízení“ podle § 7 odst. 9 zákona EIA, nebo zadruhé může podávat žalobu proti výsledku jakéhokoliv řízení navazujícího na řízení o posouzení záměru, to znamená, proti územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení, kolaudačnímu souhlasu, nebo řízení o integrované prevenci (tzv. IPPC, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci).

A co je dobré v žalobě uvést? Nejlepší je nechat si vypracovat vlastní znalecké posudky o dané stavbě nebo napadat chybný úřední postup. Toho se dopustí správní úřad (typicky krajský při posuzování nebo obecný při navazujících řízeních) už i tím, že se nevyjádří k jakékoliv připomínce. Proto neváhejte a posílejte je ve stanovené lhůtě v průběhu všech řízení, kterými musí developer projít, aby mohl postavit svoji provozovnu.

Právnické osoby, které chrání životní prostředí, už podrobnější postup při blokování staveb budou znát, proto je důležité je kontaktovat, pokud se Vám vybudování nějaké stavby ve Vaší obci nebude líbit.

Filip Glezl
odborný právní poradce SOS-Asociace