Menu

„Lex Voucher“ v oblasti kulturních akcí

Jedním z důsledků šíření pandemie koronaviru byl i negativní dopad na sektor kultury, zejména na pořadatele divadelních a filmových představení, koncertů a festivalů. Velký počet těchto akcí nebylo možné uskutečnit a držitelé vstupenek by tak měli mít podle příslušných právních předpisů právo požádat o vrácení ceny vstupného. Takový stav by nepochybně dostal do tísnivé situace pořadatele akcí, kteří náklady na pořádání události často zaplatili předem a pro které v době koronavirové krize neexistovaly jiné zdroje příjmů. Situace by ovšem měla negativní dopady i na spotřebitele, jelikož ne všem by se dostalo náhrady za propadnuté vstupenky. Stejně jako v případě zájezdů (viz článek Současná situace okolo zájezdů) tak byla i pro pořadatele kulturních akcí zavedena možnost namísto proplacení ceny vstupného vydat poukaz na jinou kulturní akcí.

Dne 19. května 2020 totiž nabyl účinnosti zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí. Tento zákon reagoval na zákaz pořádání kulturních akcí s účastí nad 100 osob, který byl vydán Ministerstvem zdravotnictví 10. března a na další restriktivní opatření v oblasti kultury zavedených jako prostředek ochrany obyvatel před nebezpečím nákazy onemocněním COVID-19.

Zákon se vztahuje na kulturní festivaly, přehlídky a obdobné kulturní akce s předpokládaným termínem konání do 31. října 2020. Jako „ochrannou dobu“ stanovuje dobu, o kterou je odložena povinnost pořadatele kulturní akce vrátit spotřebiteli cenu vstupného. Tato doba počíná běžet dnem oznámení pořadatele o zrušení akce prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků (tzn. prostřednictvím novin, rozhlasu, webových stránek atd.) a zpravidla končí 31. října 2021 (mimo případy uvedené níže).

Zákazníci mají právo požádat o poukaz do 31. března 2021. Na rozdíl od zájezdů tak v případě kulturních akcí musí spotřebitel sám o poukaz požádat. Podle důvodové zprávy je to z toho důvodu, že v případě kulturních akcí pořadatel nemá většinou na zákazníka kontakt. Na poukazu musí být uvedena částka odpovídající nejméně hodnotě uhrazeného vstupného a údaje o pořadateli. Poukaz musí být vystaven v listinné podobě, ledaže zákazník sám souhlasí s elektronickou podobou nebo pokud byla původní smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku (tzn. zejména prostřednictvím internetu).

Na základě poukazu je pořadatel povinen nabídnout zákazníkovi náhradní kulturní akci a nesmí od zákazníka požadovat doplacení ceny v případě, že by tato akce byla nákladnější než původní.

Jak bylo zmíněno výše, ochranná doba může skončit i dříve než 31. října 2021. Prvním případem je situace, kdy pořadatel nevydá zákazníkovi poukaz do 1 měsíce od jeho žádosti. V druhém případě k tomu dojde, pokud pořadatel nenabídne zákazníkovi do 6 měsíců od vydání poukazu  náhradní kulturní akci s termínem konání do 31. října 2021. Pořadatel potom zákazníkovi na základě jeho žádosti vrátí veškeré uhrazené platby nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby.

Stejně jako u zájezdů i v oblasti kultury existují určité výjimky, kdy ochranná doba končí také tím, když zákazník požádá o vrácení vstupného. Ochranná doba se tedy neuplatní u zvláště zranitelných skupin zákazníků, kteří budou mít možnost trvat na vrácení peněz. Mezi takové zákazníky patří osoby, které jsou (ke dni oznámení pořadatele o zrušení kulturní akce) držiteli průkazu osoby se zdravotním postižením, osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, osoby těhotné, osoby čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, osoby starší 65 let nebo osamělí rodičové pečující o nezaopatřené dítě.

Iveta Kvardová
odborná právní poradkyně SOS-A, z.s.