Menu

Green deal

Green deal neboli Zelená dohoda EU je balíček opatření schválených Evropskou unií v roce 2019, který se zaměřuje na zlepšení energetické účinnosti budov a podporu obnovitelných zdrojů energie. Cílem je snížit emise skleníkových plynů v EU o 20 % do roku 2020 a pomoci splnit cíle EU pro udržitelný rozvoj do roku 2030. Základní principy zelené dohody EU jsou následující: podpora transformace energetiky a energetické účinnosti; vytvoření podmínek pro investice a inovace; zajištění, že lidé a firmy mohou využívat nové technologie a iniciativy; posílení konkurenceschopnosti EU; zajištění, aby byla spotřebitelům poskytnuta dostatečná ochrana.

Urychleně jej implementují státy EU a na tuto implementaci tlačí i Evropská komise, členské státy Unie a další zúčastněné strany. Jeho hlavními cíli jsou dosáhnout uhlíkové neutrality EU do roku 2050 a zajistit, aby byla zajištěna udržitelnost a integrace veřejných a soukromých financí v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.

Česká republika se zavázala, že bude plnit cíle EU pro uhlíkovou neutralitu do roku 2050. V souvislosti s tím Česká republika zahájila několik iniciativ na podporu zelené dohody EU. V červenci 2020 přijala národní energetickou a klimatickou strategii pro období 2021-2030. Strategie se zaměřuje na snížení emisí skleníkových plynů o 40 % do roku 2030, posílení energetické účinnosti budov a podporu obnovitelných zdrojů energie. V srpnu 2020 byla dokončena první fáze procesu uvedení obnovitelné energie do energetické soustavy ČR. Další kroky na podporu Green dealu EU v České republice zahrnují plánovanou reformu energetického trhu a vyjednávání s Komisí o podpoře obnovitelných zdrojů energie.

Přínos Green dealu
Tato dohoda by měla přispět k lepšímu životu i zdraví občanů EU zajištěním:
• čistého ovzduší, nezávadné vody, zdravé půdy a biologické rozmanitosti
• renovací budov v zájmu energetické účinnosti
• zdravých, cenově dostupných potravin
• rozšíření veřejné hromadné dopravy
• ekologičtější energie a inovací díky špičkovým čistým technologiím
• delší životnosti výrobků – ty bude možno opravovat, recyklovat a opět používat
• pracovních míst odolných proti budoucím změnám na trhu práce, jakož i vzdělávání v oblastech, jež budou potřeba pro budoucí transformaci společnosti
• globálního konkurenceschopného, odolného průmyslu.

Rizika Green dealu
Mezi rizika, jež s sebou Zelená dohoda přináší, patří zejména:
• aktuální neexistence některých potřebných technologií, zejm. těch ke skladování energie
• růst cen energií, zčásti vyvolaný i např. uzavíráním tepelných a jaderných elektráren či zvyšováním cen emisních povolenek
• značné finanční náklady na její realizaci.

Celkově by však Zelená dohoda měla přispět ke zkvalitnění života občanů EU i k rozvinutí spolupráce společností z jednotlivých členských států EU. Jde o velkou příležitost pro nás všechny odrazit se ode dna krizí, jež nás všechny v poslední době potkávaly, a to i za cenu krátkodobého uskromnění se v průběhu transformace ekonomiky.

Adam Vacek
Odborný právní poradce
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s
.