Menu

Chystaná novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

Český zákonodárce opět zaspal, a tak se teprve před prázdninami začala projednávat novelizace občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Zaspal, jelikož onou novelizací mají být do českého právní řádu vtěleny směrnice, které jsou již účinné, poslední ode dne 28. 05. 2022.

Konkrétně se poté jedná o tři směrnice, a sice o směrnici ,,modernizační“, ta mění další již platné směrnice s cílem jejich lepšího vymáhání a jejich modernizace. Další směrnicí je směrnice, která se týká smluv o digitálním obsahu. Poslední směrnicí, kterou je nutné vtělit do našeho práva je směrnice o prodeji zboží v obchodě, tj. v podstatě o nákupu zboží a jeho reklamaci ve vztahu spotřebitel – podnikatel (B2C).

První dvě směrnice zavedou např. právo spotřebitele od smlouvy odstoupit ve lhůtě 90 dnů, pakliže jeho právo bylo dotčeno nekalou obchodní praktikou, povinnost podnikatele informovat spotřebitele o nejnižší prodejní ceně výrobku v případě slevy, a to nejméně za 30 dnů zpětně, taktéž by mělo dojít k začlenění tzv. dvojí kvality potravin do klamavých konání. Současně dojde k propojení soukromoprávních a veřejnoprávních ustanovení v obou výše uvedených zákonech, tj. např. Česká obchodní inspekce bude moci sankcionovat podnikatele, který do smlouvy se spotřebitelem zahrne i v občanském zákoníku zakázaná ujednání apod., což k dnešnímu dni není možné. Také bude do občanského zákoníku zaveden nový smluvní typ – smlouva o poskytování digitálního obsahu, v rámci něhož bude mít poskytovatel povinnost dodat či poskytnout digitální obsah bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.

Poslední směrnice pak do jisté míry pozmění práva spotřebitelů z vadného plnění v případě kupní smlouvy. Jednak bude prodloužena doba domněnky vadnosti zboží již při převzetí, a to z dosavadních šesti měsíců na jeden rok. Spotřebitel však bude muset reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu.

Současně dojde také k zavedení nejzazšího možného termínu pro dodání zboží, kdy tuto povinnost bude muset podnikatel, pakliže se se spotřebitelem nedohodne jinak, do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy, tato změna cílí především na tzv. nákupní galerie a nepoctivé podnikatele. Na třicet dnů se také prodlouží lhůta pro odstoupení od smlouvy uzavřené u spotřebitele doma, pokud si prodejce s tímto nesjedná předem schůzku.

Ke všem změnám zde uvedeným, je však potřeba říci, že se stále jedná pouze o návrh zákona, který je nyní v poslanecké sněmovně, může se tedy stát a jistě se tak i stane, že dojde k odchylkám od zde popsaných změn v obou zákonech. Nicméně nezbývá než doufat, že konečná podoba novelizace jak občanského zákoníku, tak zákona o ochraně spotřebitele bude ku prospěchu spotřebitelům.

Boleslav Tomšík
Odborný právní poradce,
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.