Menu

Bezhotovostní výkup kovů

Od prvního března nastala zásadní změna ve výkupu kovů, kdy již není možné, aby byl výkup prováděn v hotovosti, jak tomu bylo doposud.  Změnu v oblasti způsobu platby za vykoupené kovy přinesla novelizace vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, která jasně stanovuje zákaz výkupu kovů od fyzických osob v hotovosti.

Zavedení bezhotovostní platby při výkupech kovů by mělo zajistit lepší kontrolovatelnost těchto výkupů a přispět tak ke snížení kriminality v oblasti nelegálního výkupu kovů (např. výkup ukradených měděných drátů, krytů kanálů apod.).

Jediný možný způsob, jakým je možné poskytnout úhradu za vykoupené kovy, tak představuje bezhotovostní platba. Novela vyhlášky však zatím přesně nestanovuje konkrétní způsoby provádění bezhotovostní platby. Tyto způsoby by měla určit teprve připravovaná novela zákona o odpadech. V současné době Ministerstvo životního prostředí doporučuje, aby provozovatelé sběren a výkupů používali pouze dva způsoby bezhotovostní platby. Jedná se o převod na účet a poštovní poukázku.

 Okruh odpadů, které je od března možné vykupovat jen bezhotovostně, je přesně vymezen v § 8 odst. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Jedná se o následující odpady:

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu
16 01 04* Autovraky
16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí
17 04 01 Měď, bronz, mosaz
17 04 02 Hliník
17 04 03 Olovo
17 04 04 Zinek
17 04 06 Cín
17 04 07 Směsi kovů  (17 04 01- 06)
17 04 11 Kabely
16 01 17 Železné kovy
16 01 18 Neželezné kovy
17 04 05 Železo a ocel
17 04 07 Směsné kovy
20 01 40 Kovy

Novela vyhlášky se tak žádným způsobem nedotýká jiných druhotných surovin, jako je např. papír, které je možné nadále vykupovat za hotové.

Žaneta Dočkalíková
odborná právní poradkyně SOS-Asociace