Menu

Zdravotní nezávadnost hraček aneb jak vybírat hračky pro děti

Rodiče si přejí dopřát svému dítěti maximum a často dochází k tomu, že svým dětem kupují velké množství hraček. Tím se však stává pro rodiče značně obtížnější kontrolovat, zda každá hračka splňuje bezpečnostní požadavky a zároveň zda naplňuje funkci pro všestranný rozvoj dítěte. V tomto článku se zaměříme na bezpečnostní požadavky hraček a na jejich zdravotní nezávadnost.

Právní úprava týkající se bezpečnosti hraček vyplývá z EU (konkrétně ze Směrnice č. 2009/48/ES), což znamená, že v každém státě EU platí stejné bezpečnostní požadavky na hračky. Pokud tedy hračku zakoupíme v některém ze států EU, měla by taková hračka splňovat přísné bezpečnostní požadavky vyplývající z evropských právních předpisů. Cílem úpravy je, aby na trh byly uvedeny pouze hračky, které jsou v souladu se zákonnými požadavky na bezpečnost a aby neohrozily bezpečnost a zdraví uživatelů (dětí).

Před uvedením hračky na trh je výrobce vždy povinen posoudit bezpečnost hračky. Posuzovat ji bude zejména z hlediska jejího chemického složení, fyzikálních, mechanických, hygienických či elektrických vlastností. Musí posoudit taktéž hořlavost a radioaktivitu hračky. Výrobce je povinen k hračce připojit upozornění, pokud hrozí nebezpečí nebo riziko poškození zdraví související s používáním hračky. Taková upozornění mohou spočívat v omezení minimální a maximální věkové hranice pro uživatele hraček nebo určení minimální a maximální hmotnosti pro používání dané hračky. Výrobce dále může připojit zvláštní upozornění nebo bezpečnostní pravidla při používání daných hraček, může se jednat například o upozornění: „Používat pouze pod dohledem dospělé osoby“ nebo „Používat pouze ve vodě takové hloubky, kde dítě stačí, a pouze pod dohledem dospělé osoby“ v případě hraček do vody. Zároveň všechna přiložená upozornění, instrukce nebo bezpečnostní informace týkající se hračky musí být v českém jazyce.

Zvláštní podmínky mají hračky určené pro dětí mladší tří let. Takové hračky a jejich součásti musí mít takové rozměry, aby je děti nemohly spolknout nebo vzdechnout. Pokud hračky nejsou určeny pro děti mladší tří let, musí být taková hračka označena upozorněním „Nevhodné pro děti do tří let“ nebo grafickým označením:

Pokud po důkladném posouzení hračka splňuje všechny zákonné požadavky, bude označena značkou CE (viz obrázek níže). Takto označená hračka splňuje bezpečnostní požadavky i zdravotní nezávadnost předmětu.

Kontrolu nad dodržováním bezpečnostních požadavků a zdravotní nezávadnosti provádí Česká obchodní inspekce a krajské hygienické stanice (případně hygienická stanice hlavního města Prahy). Česká obchodní inspekce zveřejňuje na svých internetových stránkách hračky, které nesplňují zákonné požadavky. Je vhodné tyto stránky sledovat a mít o nebezpečných hračkách povědomí. Hrozí zde totiž riziko, že se k dítěti nebezpečná hračka může dostat ještě dříve, než dojde ke stažení závadné hračky z trhu.

Před koupí dětské hračky je tedy vhodné zkontrolovat veškerá označení a upozornění na hračce. Také by měl kupující zkontrolovat, jestli hračka nese označení CE, na základě čehož může usuzovat, že hračka splňuje zákonné požadavky. Nicméně by se měl každý kupující řídit i „zdravým rozumem“, měl by posoudit, zda se hračka jeví jako kvalitní a pro dítě bezpečná a nespoléhat se pouze na označení produktu.

Adéla Cohornová
Odborná právní poradkyně,
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.