Menu

Vymáhání dlužné částky pomocí platebního rozkazu

Ne všechny problémy spotřebitelů se podaří vyřešit hned napoprvé. Může nastat situace, kdy domluva s druhou stranou není možná a neexistuje ani jiný způsob, jak případ řešit. Poté již nezbývá nic jiného, než celou záležitost řešit soudní cestou. Do takového řešení se spotřebitelům ovšem příliš pouštět nechce, jelikož jsou soudní spory obvykle finančně nákladné a zpravidla dlouho trvají.

Existuje ovšem méně nákladná varianta soudního procesu, která je zpravidla také rychlejší, a to platební rozkaz, upravený v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Jedná se o rozhodnutí soudu vydané v tzv. zkráceném řízení. Žádost o vydání platebního rozkazu jde podat pouze tehdy, pokud jde o nárok na zaplacení peněžité částky. Nárok musí vyplývat přímo z tvrzení žalobce a samotná pravdivost nároku se ve zkráceném řízení nedokazuje. Jinými slovy, zkrácené soudní řízení pro vydání platebního rozkazu zabere méně času a má menší soudní poplatek (a další náklady) zejména proto, že soud rozhoduje pouze z toho, co mu předloží žalobce (např. smlouvu, ze které dluhy vyplývá), bez toho, aby tato tvrzení jakkoliv ověřoval. Z tohoto důvodu soud nemusí žalovaného k řízení vůbec předvolávat a ten o řízení tedy nemusí ani vědět do té doby, než soud o věci rozhodne. Platební rozkaz proto nelze vydat v tom případě, že není žalovaný dostatečně určen, anebo není znám jeho pobyt, a to z toho důvodu, že se doručuje do vlastních rukou žalovaného.

Pokud soud platební rozkaz vydá, uloží v něm žalovanému zaplatit peněžitou částku společně s náklady řízení, a to do patnácti dnů od doručení daného rozkazu. V tomto bodě má žalovaný ještě jednu možnost – podat proti platebnímu rozkazu odpor, na což má stejnou lhůtu patnácti dnů. Odpor se podává tehdy, když žalovaný z nějakého důvodu s platebním rozkazem nesouhlasí. Mezi důvody pro nesouhlas patří zejména výše požadované částky nebo nárok samotný. V případě, že byl odpor podán včas, soud zruší platební rozkaz v plném rozsahu a nařídí jednání. Dále se tedy postupuje, jako kdyby šlo o standartní žalobu. Může se také stát, že žalovaný nepodá ani odpor, ani do patnácti dnů částku nezaplatí. To vede k tomu, že částka může být vymáhána např. prostřednictvím exekuce.

Celou záležitost je také možné řešit prostřednictvím internetu v podobě elektronického platebního rozkazu (který je také upravený v občanském soudním řádu). Tato forma je ovšem limitována výší částky, kterou je možné požadovat, jelikož maximum je jeden milion Kč. Elektronický platební rozkaz se podává pomocí formuláře na stránkách https://epodatelna.justice.cz/ (formulář je na nich ke stažení). Stejně tak i odpor je v tomto případě možné podat elektronicky.

Pro úplnost je nutné dodat, že obě formy platebního rozkazu je možné uplatnit jen v rámci České republiky a pokud je žalovaný v zahraničí, tak není možné platební rozkaz vydat. Pro přeshraniční nároky je možné využít evropský platební rozkaz dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006.

Jakub Naiman

Odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.