Menu

Sdílení fotografií na sociálních sítích: Na co si dát pozor?

Možnost nahrávat na sociální sítě fotografie není žádnou novinkou. Před tím, než se ovšem rozhodnete stisknout tlačítko „sdílet“, je dobré se zamyslet nad několika aspekty, které tuto činnost provází. Jde jednak o osobnostní a majetková práva autora (autorská práva), osobnostní práva vyobrazených osob a nelze opomenout ani úvahy o dosahu fotografií a možnostech jejich zneužití.

Autorská práva upravuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a jeho obsah Vás bude zajímat primárně v okamžiku, kdy se chystáte sdílet fotografie pořízené jinou osobou. Typicky půjde o situaci, kdy si necháte fotografie vyhotovit profesionální fotografkou či fotografem. V takovém případě je nutné rozlišovat vícero situací. Pokud půjde o fotografií Vás osobně, tedy o Vaši podobiznu (a zároveň budete objednatelem fotografie), pak máte možnost takovouto fotografii na sociální sítě sdílet, a to díky výjimce z obecné autorskoprávní ochrany zakotvené v §38b zmíněného zákona: „Do práva autorského nezasahuje ten, kdo zhotoví rozmnoženinu díla fotografického, které je jeho podobiznou a které si úplatně objednal; takto pořízenou rozmnoženinu může zobrazená osoba i nevýdělečně užít, není-li takové užití zapovězeno.“ Jak ze znění zákona vyplývá, souhlas ke sdílení fotografie není třeba pouze pokud došlo k jejímu vyhotovení za úplatu a nedochází ke sdílení za výdělečným účelem. V tomto případě tedy platí, že sdílení by nebylo možné pouze v případě, že by bylo autorem zapovězeno.

Lehce odlišná je situace, kdy nejde o Vaši podobiznu, ale například fotografii Vašeho domácího mazlíčka. Pokud stále platí, že fotografie byly vyhotoveny na základě dohody, pak lze s největší pravděpodobností hovořit o udělení nevýhradní licence k fotografii autorem, a to dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I v této situaci platí, že fotografie lze na sociálních sítích sdílet, pokud ovšem není výslovně ujednáno jinak, lze tak opět činit pouze za účelem nevýdělečným.[1]

Podstatné je v kontextu sdílení fotografií, které nejsou Vašim autorským dílem, poznamenat, že upravovat tyto fotografie je zásadně nepřípustné. Není tedy možné fotografie např. „barevně dolaďovat“ podle Vašich představ, dávat na ně filtry nabízené sociální sítí či aplikací pro amatérskou úpravu fotografií, nebo dokonce odstraňovat vodoznak označující autora fotografie. Zákon takovéto jednání výslovně zakazuje v §2375 odst. 1 a 2:

(1) Označení autora smí nabyvatel upravit či jinak změnit, jen bylo-li to ujednáno.

(2) Nabyvatel smí dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, jen bylo-li to ujednáno, ledaže se jedná o takovou úpravu nebo jinou změnu, u níž lze spravedlivě očekávat, že by k ní autor vzhledem k okolnostem užití svolil; ani v takovém případě však nabyvatel nesmí dílo nebo jeho název upravit nebo jinak změnit, vyhradil-li si autor svolení a je-li nabyvateli taková výhrada známa.

Výše uvedené informace platí pouze v případě, že fotografie byla získána po domluvě s jejím autorem, pokud byste se rozhodli sdílet na sociálních sítích fotografii staženou např. z náhledového alba fotografa[2], které slouží pouze k výběru fotografií pro jejich zakoupení, šlo by o zásah do autorských práv této osoby. V takovém případě se autor může domáhat jak odstranění fotografie, tak přiměřeného zadostiučinění za způsobenou újmu, náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení.

Od práv autorských se nyní přesuneme k osobnostním právům osob na fotografiích zachycených. Základním aspektem je ochrana podoby a soukromí dané osoby. Občanský zákoník v §85 stanovuje následující:

(1) Rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením.

(2) Svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat.

Z uvedeného pravidla občanský zákoník rovněž zakotvuje výjimky, nejpraktičtějšími z nich je pak zpravodajská a umělecká licence, kterou nalezneme v §89: „Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství.“

Uvedená licence se ovšem ze své podstaty nebude vztahovat na sdílení fotografie běžným uživatelem sociální sítě, který v daném okamžiku nevystupuje jako umělec či reportér. Pokud tedy budete chtít sdílet fotografii, na které bude společně s Vámi dalších pět osob, měli byste na základě prvně zmíněného pravidla získat souhlas každé z nich. Souhlas je však v daném ustanovení nutné vnímat šířeji, než jako výslovné „ano“. Svolení je možné udělit také konkludentně, tedy fotografovaná osoba může své dovolení vyjádřit například pózováním na fotografii, pokud z dané situace jasně vyplývá, že ji pořizujete za účelem jejího sdílení na sociální síti. Komplikovanější situace nastává v případě, kdy se na fotografii nachází také cizí osoby (např. v pozadí) a je možné rozeznat jejich podobu. Není ničím neobvyklým, že dochází ke sdílení snímků z různých druhů společenských akcí, kdy je téměř nemožné vyhnout se zachycení také nám neznámých osob. Není zřejmé, zda z pouhé účasti na takovéto akci je možné dovozovat jejich konkludentní souhlas s pořizováním fotografií a jejich následným sdílením, vzhledem ke znění zákona (a stanoveným výjimkám) je ovšem spíše vyplývá že ne, a tedy sdílením takovýchto fotografií můžete zasahovat do osobnostních práv daných osob.

Závěrem je vhodné uvést, že sdílením fotografie dochází k jejímu „vyslání“ do online prostředí, a i pokud byste se ji později rozhodli odstranit, neznamená to, že z tohoto prostoru zmizí. Uveřejněné fotografie se stávají součástí Vaší digitální stopy a prakticky nelze zamezit jejich dalšímu sdílení a šíření ostatními uživateli sociálních sítí. Nabízí se užití upravené verze klasického přísloví, tedy: Dvakrát měř, jednou sdílej.

 

Veronika Hladká

Odborná právní poradkyně

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.

 


[1] viz. §2376 odst. 2 OZ

[2] Takováto alba jsou běžná v případě fotografování sportovních akcí, kterých se účastní větší množství osob.