Menu

Co když podepíšu dodatek s původním dodavatelem a při tom mám vybraného nového dodavatele od aukční společnosti?

V tomto článku, jak už název napovídá, se podíváme na to, co dělat, když dojde k podpisu dodatku ke smlouvě u stávajícího dodavatele, a přitom je ve hře i nový dodavatel, o kterém víte, anebo také nevíte.

Dříve, než se Vám pokusím nastínit, jak takovou situaci řešit, je na místě, vysvětlit Vám, co to vlastně onen dodatek je. Jde o právní jednání stran, které jsou zároveň smluvními stranami závazku, kde tyto strany projeví vůli předmětný závazek nějakým způsobem změnit, ať už jde o dobu trvání závazku, vzájemná práva a povinnosti apod.

Do této situace, která není vůbec příjemná, se v zásadě dostanete pouze jedním způsobem, a to vlivem podpisu zprostředkovatelské smlouvy, tzv. aukční smlouvy či přihlášky, kterou uzavíráte s aukční společností.

Řešení tohoto problému se odvíjí především od toho, kdy je dodatek se stávajícím dodavatelem uzavřen. Je totiž rozdíl, když je dodatek uzavřen v období mezi uzavřením zprostředkovatelské smlouvy a uzavřením smlouvy s budoucím dodavatelem, nebo jestliže k podpisu dodatku dojde až po uzavření smlouvy s novým dodavatelem.

Jestliže dojde k podpisu dodatku ještě před uzavřením smlouvy s novým dodavatelem, tak v podstatě po uzavření nové smlouvy stačí dodavatele co nejdříve o této skutečnosti informovat a sdělit mu datum předpokládaného ukončení stávajícího závazku, tj. datum po změně smlouvy ve formě dodatku. Tento postup je nutný, aby se předešlo případným sankcím, ať už od jednoho či od druhého dodavatele.

Ve druhém případě je ovšem situace komplikovanější, jelikož je již v nové smlouvě uvedeno datum předpokládaného zahájení dodávek a budoucí dodavatel tak s tímto datem počítá. I v tomto případě je ideální bezodkladně o skutečnosti podepsání dodatku budoucího dodavatele informovat, případně mu i sdělit datum předpokládaného ukončení závazku se stávajícím dodavatelem. Ovšem na místě je také přečíst si podmínky dodatku, nové smlouvy a obchodní podmínky obou dodavatelů.

Řešením tohoto problému je žádost budoucímu dodavateli, ve které mu oznámíte rozhodné skutečnosti, tj. že došlo k uzavření dodatku ještě předtím, než Vám byla nová smlouva doručena apod., zároveň je nutné požádat nového dodavatele, zda by byl tak ochotný a posunul by termín zahájení dodávek z původního data na datum, kdy uplyne doba, která byla v dodatku sjednána.

Jestliže nový dodavatel žádosti nevyhoví, pak nastává problém, jelikož velmi pravděpodobně dojde k porušení jedné ze smluv o dodávkách energií. Je tedy na místě vybrat si tzv. menší zlo, alespoň co se týká případných sankcí a k tomuto dodavateli se nepřipojit, jelikož od něj hrozí menší sankce.

V případě, kdy se Vám stane obdobná situace, je ideální se zastavit na jednu z našich poboček a problém řešit osobně, přičemž Vám s jeho řešení rádi pomůžeme.

Závěrem je nutno říct, jak je velmi důležité nepodepisovat dodatky a neuzavírat nové smlouvy, jestliže vím, že mám uzavřenou zprostředkovatelskou smlouvu, takovým jednáním se totiž spotřebitel dostává do velmi nepříjemné a nevýhodné situace. Vždy je lepší s podpisem počkat a s někým se poradit než rovnou nějakou smlouvu podepsat.

Boleslav Tomšík

Odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.