Menu

Štítek: odpad

Poplatky za komunální odpad

S dotazy na poplatky za komunální odpad se na nás obracíte stále častěji, proto jsme se rozhodli Vám tuto problematiku následujícím článkem přiblížit, přestože nespadá do oblasti spotřebitelského práva. Zaměříme se především na odlišení možných druhů zpoplatnění, které často bývají zdrojem nepochopení zdánlivě složitého systému.

Prvním druhem poplatku je poplatek za komunální odpad ve smyslu § 17a zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů). Podle tohoto ustanovení může obec obecně závaznou vyhláškou stanovit a vybírat poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území. Záleží tedy, zda odpad skutečně vytváříte, či nikoliv (na rozdíl od místního poplatku uvedeného níže). Pokud se tedy v obci nezdržujete nebo z nějakého jiného důvodu odpad nevytváříte, nemusíte tento poplatek platit, ovšem musíte obci tato tvrzení doložit (např. stavem měřidla vody či energií).  Pokud ovšem odpad vytváříte a vyvážíte jinam, poplatek zaplatit musíte (posuzuje se totiž místo vytváření odpadu). Poplatníkem je osoba, která odpad vytváří, plátcem poté vlastník nemovitosti. Pokud tedy bydlíte například v nájmu, jste poplatník a musíte poplatek odevzdat pronajímateli (plátci), který jej poté předá obci. Kdy a kolik máte zaplatit, je stanoveno vyhláškou dané obce. Jestliže poplatek včas neuhradíte, bude Vám obecním úřadem uložen platební výměr. Následně máte možnost se ve lhůtě 30 dnů od doručení výměru odvolat, pokud se domníváte, že Vám byl poplatek vyměřen neprávem. Poplatek za komunální odpad nemůže obec stanovit současně s místním poplatkem (viz následující část).

Druhým poplatkem je místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zákonnou úpravu nalezneme v § 10b zákona č. 565/1990, o místních poplatcích. Základním rozdílem je, že tento poplatek jsme povinni zaplatit bez ohledu na to, za odpad skutečně vytváříme. Platí tedy všichni, kdo mají v obci hlášený pobyt a ti, kdo na území obce vlastní nemovitost, ve kterém není hlášen k pobytu nikdo (v tomto případě odpovídá poplatek výši poplatku za jednu osobu). Z tohoto pravidla existují některé výjimky. Poplatek například nemusí platit osoby umístěné v domovech pro seniory nebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Zároveň je dobré si přečíst příslušnou vyhlášku obce, je totiž možné, že v určitých případech Vás od poplatku osvobodila samotná obec. Celková výše poplatku nesmí přesáhnout částku 1000 Kč na osobu za jeden kalendářní rok (základní sazba je 250 Kč, k té se přičítají ještě skutečné náklady obce) a zjistíte ji opět v příslušné vyhlášce. Pokud poplatek nezaplatíte, je postup zpravidla stejný, jako v prvním případě. Obec ovšem může v případě včasného nezaplacení poplatek zvýšit až na trojnásobek. Také je dobré vědět, že tento poplatek Vám může obec na základě Vaší žádosti z ospravedlnitelných důvodů prominout pro tzv. tvrdost právního předpisu (a to i zpětně v případě již uhrazeného poplatku).

Obec také může vybírat poplatky na základě smlouvy (viz § 17 odst. 5 zákona o odpadech). Pokud se obec rozhodne pro tento způsob, nemůže si zároveň účtovat i poplatky způsoby popsanými výše. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat výši poplatku.

Jelikož si každá obec může vybrat, jaký způsob vybírání poplatků za komunální odpad uplatní, může se bohužel stát, že budete povinni platit poplatek vícekrát (například pokud máte hlášený pobyt v jiné obci, než kde skutečně bydlíte).

Iveta Kvardová

odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.