Menu

Ekologicky šetrné produkty

letak2017Kromě značení potravin pocházejících z ekologického zemědělství, o kterém jsme již mluvili v jiné části této rubriky, se také můžeme setkat s ekologickým značením výrobků a služeb. Podstatou ekoznačení výrobků a služeb je snaha přinést spotřebiteli informaci o jejich šetrnosti k životnímu prostředí.

Jak bylo řečeno již úvodem, smyslem ekoznačení je přinést spotřebiteli informace o šetrnosti výrobků a služeb k životnímu prostředí. Jak si ale můžeme být jisti, že se dá záruce za šetrnost produktu v podobě ekoznačky věřit? V České republice je třeba sledovat především značky Ekologicky šetrný výrobek / služba a Ekoznačka EU, které jsou vyobrazeny níže a musí být vždy uváděny s registračním číslem. Těmto značkám můžeme věřit zejména díky tomu, že jsou státem garantovány. Samo ministerstvo životního prostředí je garantem programu Ekologicky šetrný výrobek/služba a stanovuje podmínky hodnocení výrobků. Mezi některé další důvody důvěryhodnosti těchto značek patří tyto:

  • Dodržování podmínek užívání ekoznačky je pravidelně kontrolováno.
  • Splnění kritérií u produktů usilujících o získání ekoznačky hodnotí nezávislí odborníci.

Aktuální seznam označených výrobků na trhu je uveden na stránkách www.ekoznacka.cz.

  • Ekoznačka EU

  • Ekologicky šetrný výrobek/služba

Kromě výše zmíněných státem garantovaných programů mohou firmy propagovat své služby a výrobky pomocí tzv. vlastních environmentálních tvrzení. Toto tvrzení si může firma vydat sama, tedy nepodléhá žádnému procesu udělení certifikátu. V České republice však tvrzení, která splňují základní zásady a jiné požadavky (např. musí být přesná, ověřitelná, relevantní, doložitelná a nezavádějící…) bezplatně registruje CENIA. Více informací na www.cenia.cz. Příklady těchto tvrzení: kompostovatelný, recyklovatelný, biologicky rozložitelný. Ekoznačení je celosvětově rozšířeným fenoménem, a tak existuje i spousta jiných značek, jejichž seznam je veden například zde: http://www.ecolabelindex.com/.