Menu

Exekuce a insolvence

letak2017EXEKUCE

Exekuce neboli vykonávací řízení je nucené vymáhání pohledávek oprávněných osob, tedy věřitelů. Podle statistik je v dnešní době exekuce vedena proti téměř desetině Čechů nad 15 let, přičemž počet exekucí stále přibývá. Exekuce tak představuje jakéhosi strašáka nejen v životě spotřebitelů. Je však zapotřebí vědět, že samotné exekuci předchází poměrně zdlouhavý proces. Exekuční řízení je pak možné zahájit pouze na základě tzv. exekučního titulu, tedy právního důvodu exekuce. Tím může být zejména:

  • vykonatelné rozhodnutí soudu, v případě že přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek,
  • vykonatelný rozhodčí nález,
  • notářský zápis obsahující svolení k vykonatelnosti,
  • vykonatelné rozhodnutí nebo jiný exekuční titul orgánu veřejné moci.

Pod pojmem vykonatelné rozhodnutí se tedy rozumí zpravidla platební rozkaz, směnečný platební rozkaz či elektronický platební rozkaz a typicky rovněž i rozsudek. Pokud neexistuje řádný vykonatelný exekuční titul, věřitel není oprávněn vymáhat svou pohledávku exekuční cestou. V opačném případě je důležité bránit svá práva již během nalézacího soudního řízení, v němž se rozhoduje o uložení povinnosti, nikoliv až proti vykonatelnému exekučnímu titulu. Je taktéž třeba přebírat a číst všechnu poštu a postupovat podle tam uvedených poučení.

Exekuční řízení je samostatný druh civilního procesu a jako takové se vyznačuje vlastními specifiky a instituty. Jako řízení vykonávací sleduje realizaci toho, co bylo shledáno právem v nalézacím řízení, jež řízení exekučnímu bezprostředně předchází a jehož výsledkem je právě zmíněný exekuční titul. K zahájení exekučního řízení dochází taktéž pouze za předpokladu, že doposud nedošlo k uhrazení pohledávky dlužníka neboli povinného, popřípadě alespoň její části. Současně je však třeba exekutorovi podat návrh na (částečné) zastavení exekuce, jinak je řízení zahájeno. Stejně tak tomu je i tehdy, není-li ono zaplacení dluhu možné jakýmkoliv způsobem doložit. Rozhodnutí o (částečném) zastavení exekuce taktéž musí nejprve nabýt právní moci. I po odeslání návrhu tak může exekutor nadále postihovat majetek povinného.

Exekutor jakožto nositel veřejné moci a osoba způsobilá nucený výkon pohledávky provést se musí označovat jako „soudní exekutor“ nebo „exekutorský úřad“. Natrefíte-li na list od osoby označené například jen jako „exekutor“ nebo „exekutorská kancelář“, ohlaste tuto osobu či společnost na Exekutorskou komoru ČR. Takto označení vymahači totiž nedisponují žádným oprávněním, které exekutor ze zákona má, jímž je například vstup na pozemek či soupis majetku. Je třeba si důkladně dávat pozor, kdo s Vámi začal ohledně exekuce komunikovat, a zda je skutečně prováděna zákonná exekuce.

INSOLVENCE A ODDLUŽENÍ

Pojem insolvence v praxi znamená finanční úpadek, typicky platební neschopnost. O úpadek se obecně jedná tehdy, dluží-li dlužník více než jednomu věřiteli, má dluhy více jak 30 dnů po splatnosti a současně je není schopen plnit. Oddlužení pak je státem garantovaný způsob řešení tohoto úpadku spočívající buďto v prodeji majetku dlužníka, nebo typičtěji v plnění splátkového kalendáře stanoveného soudem dle zákonem daných parametrů. Při vyhlášení insolvence nelze provádět exekuce a věřitelé se namísto vedení samostatných soudních a exekučních řízení přihlašují do insolvenčního řízení podle pokynů soudu a uspokojení jejich přihlášených pohledávek se pak děje hromadně v rámci insolvenčního řízení.

Oddlužení je způsob řešení úpadku dlužníka – nepodnikatele, které povoluje soud. Podmínkou je, že dlužník musí během oddlužení uhradit alespoň 30 % svých nezajištěných dluhů, účelem je ale samozřejmě uhradit věřitel co nejvíce. Nedejte se proto zmýlit reklamou různých společností nabízejících sepsání návrhu na oddlužení, že Vás automaticky zbaví 70 % dluhů. To je totiž maximální možná míra odpuštěných dluhů, nikoliv stanovené pravidlo. Oddlužení probíhá buďto prodejem majetku, nebo splátkovým kalendářem, přičemž způsob oddlužení vybírají věřitelé.

Návrh na povolení oddlužení musí být sepsán a za dlužníka podán buď advokátem, nebo akreditovanou osobou, což je právnická osoba, které byla udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení (seznam akreditovaných osob najdete ZDE). Za sepsání a podání návrhu náleží advokátovi odměna, jejíž maximální výše činí 4000 Kč bez daně z přidané hodnoty a v případě společného oddlužení manželů 6000 Kč bez daně z přidané hodnoty. Akreditované osobě odměna ani jiné plnění za sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení nenáleží.