Menu

Obalové materiály

letak2017V dnešní době si běžný spotřebitel stěží dokáže představit produkt bez obalu. Každodenní nákupy potravin, elektroniky či léčiv se neobejdou bez doprovodu těchto výrobků v podobě nějakého obalového materiálu. Podle zákona o obalech č. 477/2001 Sb. plní obaly funkci např. ochrany výrobku, zlepšení manipulace s ním, ale i napomáhají při jeho prezentaci. Není tedy pochyb, že prospívají jak podnikatelům, tak spotřebitelům. Život obalů je však doprovázen dalšími zákonnými náležitostmi a v následujícím článku některé z nich zmíníme, a také se podíváme na to, co se má s obaly dít, když přestanou plnit své výše popsané funkce.

Nejprve si řekneme, co je spjato s obaly v průběhu jejich uvádění a existence na trhu. Zákon o obalech hovoří v souvislosti s uváděním obalu na trh o osobě, která jej na trh uvádí, této osobě stanovuje povinnosti. Musí například zajistit co nejmenší hmotnost a objem obalu vzhledem k potřebám výrobku. Zákonodárce pamatuje i na zdraví spotřebitelů, když stanoví další povinnost spočívající v zákazu překračování povolené koncentrace nebezpečných chemických látek v obalu obsažených. Vidíme tedy, že zákon se spotřebiteli snaží zajistit zdravotně nezávadné obaly s nimiž se i dobře manipuluje.

Dalším palčivým problémem spojeným s obaly je chvíle, kdy se z něj po splnění svých funkcí stává odpad. Nakládání s nimi se potom řídí obecnými pravidly odpadového hospodářství, jimiž jsou:

  • Minimalizace odpadů – což je např. nakupování výrobků s minimem obalů
  • Příprava obalů k opětovnému použití – např. oprava poškozených věcí
  • Recyklace odpadů – třídění odpadů za účelem jejich dalšího zpracování
  • Jiné využití odpadů – např. patchwork
  • Odstraňování odpadů – jejich zneškodňování např. skládkování, spalování

Z hlediska materiálů se setkáváme s obaly papírovými, plastovými nebo skleněnými. Materiál obalu je podstatný při jeho třídění do příslušných kontejnerů.

  • Plastové obaly – bývají označeny písemnou zkratkou PET, HDPE, LDPE, PP, PS nebo čísly 1 až 6. Tyto se vyhazují do žlutého kontejneru na plasty. Patří mezi ně např. folie, sáčky, sešlápnuté PET lahve… Naopak je třeba se vyhnout vhazování například mastných obalů od potravin.
  • Skleněné obaly – tyto se obvykle značí písmeny GL nebo čísly 70 až 72, patří do bílého nebo zeleného kontejneru.
  • Papírové obaly –  bývají značeny písmeny PAP a čísly 20 až 22. Vhazují se do modrého kontejneru, ovšem opět je třeba si dávat pozor na mastný, uhlový nebo jinak znečištěný papír, který se do tohoto kontejneru nevhazuje.
  • Kombinované obaly – bývají označovány písmenem C, popřípadě zkratkou C/převažující materiál (př. C/PAP – toto označení znamená, že je obalový materiál kombinován z více materiálů, z nichž převažující je papír). Touto značkou C/PAP bývají označovány nápojové kartony, které se vhazují do kontejneru označeného oranžovou nálepkou.