Menu

Odstoupení od smlouvy

letak2017Odstoupení od smlouvy je institutem soukromého práva, který umožňuje za zákonem stanovených podmínek zrušit uzavřenou smlouvu. Na smlouvu se potom hledí jako by nikdy nevznikla, tudíž jsou strany povinny si navzájem vrátit plnění ze smlouvy, pokud k nějakému již došlo. Odstoupení od smlouvy je jednostranným právním jednáním, není tedy třeba souhlasu druhé strany, proto je odstoupení účinné okamžikem, kdy je druhé straně doručeno, přičemž postačí, pokud měla strana možnost se s obsahem seznámit. Což znamená, že pokud si druhá strana odmítá dopis převzít, považuje se dopis za doručený. Z výše zmíněných důvodů je vhodné posílat dopis s odstoupením od smlouvy doporučeně a nejlépe i s dodejkou. Dopis se posílá na adresu uvedenou ve smlouvě či jinou adresu uvedenou jako sídlo podnikatele.

Protože smlouva je vždy alespoň dvoustranná, je odstoupení od smlouvy jako jednostranné právní jednání možné jen tehdy, pokud si to strany ujednaly nebo pokud tak stanoví zákon. Nejjednodušší odstoupení od smlouvy je v případě tzv. distančních smluv a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory, kde je nárok na odstoupení zakotven v zákoně, konkrétně § 1829 občanského zákoníku. Pod pojmem “distanční smlouvy” rozumíme smlouvy, které se uzavírají pomocí „prostředků komunikace na dálku“. Prostředky komunikace na dálku jsou takové, kdy je smlouva uzavřena, aniž by smluvní strany byly současně fyzicky přítomné. Nejčastěji se bude jednat o smlouvy uzavřené přes telefon, e-shop nebo objednávkový tiskopis z reklamy v tisku. Smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory jsou pak ty, kde by kupující nečekal nabídku. Jedná se zejména o pouliční či podomní prodej a předváděcí akce.

letak2017Distanční smlouvy jsou upraveny v § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění. Spotřebitel může od takových to smluv odstoupit ve lhůtě 14 dnů, a to bez udání důvodu a vždy bez sankce. U kupních smluv se lhůta pro odstoupení počítá ode dne převzetí zboží, u jiných smluv od uzavření smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy postačí zaslání odstoupení poslední den čtrnáctidenní lhůty, nejlépe doporučeným dopisem s dodejkou. Po odstoupení je spotřebitel povinen vrátit zboží do 14 dnů podnikateli, a ten je zase povinen do 14 dnů vrátit spotřebiteli peníze stejným způsobem, jakým peníze přijal. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit peníze spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Ovšem i zde existují výjimky, kdy není možné od smlouvy odstoupit ve 14denní lhůtě odstoupit.  Jde především o smlouvy o zájezdu, pak smlouvy ,jejichž předmětem je dodání novin a časopisů, zboží podléhající rychlé zkáze, zboží upravené podle spotřebitele, CD a DVD (pokud byl porušen jejich originální obal), služby jako doprava, stravování, využití volného času, pokud jsou tyto služby zakoupeny pro konkrétní den atd. Pamatujte, že odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů lze pouze u distančně uzavřené smlouvy. Nelze tedy využít takového práva na zboží, které bylo zakoupeno v kamenném obchodě. O koupi v kamenném obchodě se však nejedná, pokud jste zde pouze vyzvedli zboží, které bylo objednáno distančně.