Menu

Reklamace vyúčtování energií

letak2017

NÁLEŽITOSTI VYÚČTOVÁNÍ

Právní úprava reklamací vyúčtování energií je obsažena především ve vyhláškách Energetického regulačního úřadu  č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, a souvisejících vyhláškách č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, a 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství.

Dodavatel, který provádí vyúčtování, je povinen uvést na dokladu o vyúčtování veškeré údaje v přehledné, srozumitelné a čitelné podobě. Doklad o vyúčtování je dodavatel povinen vystavit v listinné nebo v elektronické podobě podle dohody se zákazníkem nebo odběratelem. Každé vyúčtování je podle vyhlášek rozděleno do tří částí, a to ze základní části označené ČÁST A, z podrobné části označené ČÁST B  a z doprovodné části označené ČÁST C.

Část A (obecná část) obsahuje mimo jiné vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne zúčtovacího období, celkové množství elektřiny/plynu dodané do odběrného místa, celkovou výši částky za dodanou energii a související služby s daní z přidané hodnoty a bez této daně, celkovou výši zaplacených záloh, výši přeplatku nebo nedoplatku, datum splatnosti nedoplatku a způsob jeho úhrady a kontakt na zákaznickou linku dodavatele a  poruchovou telefonní linku provozovatele distribuční soustavy.

Část B (podrobná část) obsahuje mimo jiné adresu a EAN kód (elektřina) nebo EIC kód (plyn) odběrného místa, produkt dodavatele elektřiny nebo plynu a  sazbu distribuce elektřiny, rozpis plateb za dodávku energie a související služby, celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, celkové množství dodané elektřiny/plynu, množství elektřiny/plynu dodané do každého odběrného místa ve zúčtovacím období a alespoň ve dvou bezprostředně předcházejících zúčtovacích obdobích srovnatelných z hlediska časového trvání, pokud jsou takové údaje dostupné prostřednictvím informačního systému operátora trhu.

Část C (doprovodná část) poté obsahuje informace o způsobu uplatnění reklamace vyúčtování včetně údaje o  tom, kde a  v  jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit, právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a dodavatelem elektřiny/plynu spor ve věci týkající se dodávky elektřiny a souvisejících služeb nebo jejich vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů,  a kontaktních údajích na Energetický regulační úřad, Ministerstvo průmyslu a  obchodu a  Státní energetickou inspekci.

Délka zúčtovacího období je zpravidla 12 kalendářních měsíců po sobě následujících, pokud se smluvní strany nedohodnou na kratší délce zúčtovacího období. Dodavatel energií je povinen na žádost zákazníka provést bezplatně mimořádné vyúčtování k 31. prosinci kalendářního roku, pokud zákazník společně s vyžádáním mimořádného vyúčtování zašle dodavateli samoodečet provedený k poslednímu dni kalendářního roku. Dodavatele je dále povinen provést bezplatně mimořádné vyúčtování, pokud zákazník ukončil odběr elektřiny nebo plynu v odběrném místě nebo změnil obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem.

REKLAMACE VYÚČTOVÁNÍ

Dodavatel elektrické energie je povinen reklamaci vyúčtování dodávky elektřiny vyřídit zasláním písemného vyřízení reklamace, a to do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. Vypořádání rozdílu v platbách zákazníka způsobeného nesprávným vyúčtováním nebo měřením dodávek elektřiny musí dodavatel vyřídit do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, je-li reklamace vyúčtování posouzena jako oprávněná. Za nedodržení standardu lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky elektřiny poskytuje dodavatel nebo dodavatel sdružené služby zákazníkovi náhradu ve výši 600 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 24 000 Kč.

Dodavatel plynu je povinen reklamaci vyúčtování dodávky plynu vyřídit zasláním písemného vyřízení reklamace, a to do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. Vypořádání rozdílu v platbách zákazníka způsobeného nesprávným vyúčtováním dodávek plynu musí dodavatel vyřídit do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, je-li reklamace posouzena jako oprávněná. Za nedodržení standardu lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu poskytne dodavatel zákazníkovi za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši 750 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 7500 Kč.