Menu

Dětské zboží

Stejně jako jakékoliv jiné zboží i výrobky určené dětem spadají pod přísná kritéria kladená na bezpečnost zboží v celé Evropské unii. Legislativa vycházející z předpisů Evropské unie si klade za cíl zajistit bezpečnost veškerých výrobků na trhu. Tohoto cíle dosahuje zejména pomocí dozorových orgánů, jejichž inspekce mohou vést ke stažení výrobků z trhu nebo k odmítnutí tohoto zboží přímo na hranicích. Zjištění těchto orgánů o závadnosti určitých výrobků určitým členským státem jsou dále sdílena se všemi členskými státy Evropské unie prostřednictvím systému pro rychlou výměnu informací, zkráceně RAPEX, což vede k rychlé identifikaci závadných výrobků na celém společném trhu.

Bezpečný je podle zákona výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovenou výrobcem nebo po dobu obvyklé použitelnosti nebezpečí, nebo jehož užití představuje pro spotřebitele pouze minimální nebezpečí. Správní orgány jsou povinny v mezích své působnosti činit veškerá opatření, aby zamezily výskytu nebezpečných výrobků na trhu. O svých zjištěních a odhalených výrobcích které jsou nebezpečné musí dozorové orgány informovat. Na tyto případy se nevztahuje povinnost mlčenlivosti, kterou dozorové orgány musí při některých jiných kontrolách zachovávat.

Kontrolu trhu a bezpečnosti výrobků provádějí jednotlivé orgány podle své působnosti stanovené zvláštními předpisy v závislosti na povaze konkrétního výrobku. Obecně tento dozor provádí Česká obchodní inspekce a ve zvláštních případech například i Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo třeba Krajské hygienické stanice. Tyto orgány mají v souvislosti s dohledem nad bezpečností výrobků například oprávnění nařídit okamžité stažení výrobku nebo jeho zpětné převzetí od spotřebitele.

Takovéto postupy kontroly výrobků jsou zajišťovány v rámci jednotlivých zemí EU a jejich výsledky jsou poté sdíleny za pomoci zmíněného systému RAPEX (Rapid Alert Systém for dangerous, non-food products ). Tento systém byl zřízen za účelem zajištění ještě většího standardu ochrany spotřebitele. Umožňuje jednotlivým státním autoritám si rychle vyměňovat informace ohledně zkoumání bezpečnosti výrobků na trhu. Spotřebitelům je také umožněno tyto informace sledovat, a na problémové výrobky si tak můžou dát sami pozor. Informace z tohoto systému může spotřebitel sledovat například v podobě týdenních hlášení ZDE.