Menu

Koupě nemovitosti

letak2017S prodejem nebo nákupem nemovitosti se setká většina lidí alespoň jednou za život. Jelikož se však často jedná o majetek velké hodnoty, platí pro kupní smlouvy ohledně nemovitostí přísnější zákonné požadavky než u koupě movité věci. Vzhledem k tomu, že nákup nebo prodej nemovitosti je právní jednání týkající se obvykle větší finanční částky, vyžaduje se pro něj obligatorně ze zákona písemná forma. Pokud se tedy na převodu nemovitosti domluvíte s druhým účastníkem pouze ústně, nevznikají z této dohody žádné práva ani povinnosti. Oproti standardní písemné smlouvě je u převodu nemovitosti nutné, aby podpisy obou smluvních stran byly na téže listině, a aby alespoň na jednom vyhotovení smlouvy byly úředně ověřené. Neopomeňte také správnou identifikaci nemovitosti a ověření totožnosti vlastníka nemovitosti. Důležité je být si jist tím, že převodce je oprávněným vlastníkem a je tedy opravdu schopen vlastnické právo k nemovitosti řádně převést.

Při koupi nemovitosti se nejčastěji setkáte se smlouvou o smlouvě budoucí kupní, smlouvou o úschově finančních prostředků a listin a kupní smlouvou. Smlouva o smlouvě budoucí kupní slouží k ujištění obou stran, že v budoucnu plánují uskutečnit prodej a koupi nemovitosti. Smlouva o úschově finančních prostředků a listin se uzavírá v případě, kdy chtějí mít obě strany jistotu, že dojde k bezpečnému převodu peněz pro obě strany a v neposlední řadě je zde kupní smlouva, která slouží k samotnému převodu nemovitosti.

Po sepsání smluv následuje zásadní krok, a to platba kupní ceny. Záleží na vaší dohodě s prodávajícím, pro jakou formu platby kupní ceny se rozhodnete, ale nejbezpečnější je úschova peněz u advokáta, notáře nebo banky. V tomto případě se prodávajícímu nestane, že by neměl peníze a už nebyl vlastníkem nemovitosti a kupujícímu se nestane, že by zaplatil peníze a nepřešlo na něj vlastnické právo na nemovitosti. Vedle kupní ceny je zde i daň z kupní ceny, kterou platí kupující. Převod nemovitosti je nutné zaznamenat do katastru nemovitosti, což se provádí vkladem. Návrh na vklad do katastru se podává na předepsaném formuláři, jehož přílohu musí tvořit především tzv. “vkladová listina”. Jde o listinu, na jejímž základě má být právo do katastru zapsáno. Mimo jiné návrh na vklad musí splňovat zákonné náležitosti obsažené v  ustanovení § 14 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí. Očekávaná délka katastrálního řízení je cca 30 dnů.

Za poslední krok celé koupě považujeme předání nemovitosti. V kupní smlouvě by mělo být jasně stanoveno kdy, v jakém stavu, s jakým vybavením a spolu s jakými dokumenty se nemovitost předá. Samotné předání nemovitosti by mělo proběhnout na základě předávacího protokolu, který by měl obsahovat podrobný soupis věcí, dokumentů a stav nemovitosti. Převody nemovitostí jsou, jak je vidět, ve srovnání s převody vlastnického práva k běžným movitým věcem mnohem složitější a mohou skrývat i mnohá na první pohled zdánlivě skrytá nebezpečí. Ujistěte se, že jste obeznámeni se všemi skutečnostmi týkající se nemovitosti, aby vaše investice nepřišla nazmar.