Menu

Zrušený či zpožděný let

letak2017Letecká doprava v dnešní době patří k neodmyslitelnému způsobu přepravy. Nicméně, jako i u ostatních dopravních prostředků, může i v letecké dopravě dojít k řadě nemilých události, které Vám cestu zkomplikují. Jedná se zejména o zrušení či zpoždění letu, přičemž je důležité znát, na co máte v těchto situacích nárok.

Cestující, kterých se něco takového dotkne, mají řadu práv, která můžou požadovat. V závislosti na konkrétní situaci jsou práva založena buďto na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 (dále jen „Nařízení“), nebo na základě takzvané Montrealské úmluvy, mezi jejíž smluvní strany patří i nečlenské země Evropské unie. Práva, která na základě Nařízení či Montrealské úmluvy mohou cestující požadovat a kterým se bude věnovat následující článek, jsou: nárok na náhradu škody (finanční kompenzace) a také právo na péči o cestujícího ze strany dopravce.

Nejdříve se podíváme na situace, kdy je možno se práv domáhat na základě Nařízení. Toto nařízení se vztahuje:

 1. na cestující odlétající z letiště umístěného na území členského státu EU, Norska, Islandu a Švýcarska
 2. na cestující odlétající z letiště umístěného na území třetí země na letiště umístěné na území členského státu EU

1) Zpožděný let

Při zpoždění letu má cestující za splnění určitých podmínek nárok na náhradu škody, ale mimo jiné také na poskytnutí péče nebo na vrácení ceny letenky v případě, že je očekávané zpoždění delší jak 5 hodin a cestující se rozhodne let neuskutečnit.

Právo na poskytnutí péče

V tomto případě jsou cestujícím zdarma nabídnuty:

 1. strava a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době;
 2. ubytování v hotelu, pokud je nezbytný pobyt přes noc
 3. přeprava mezi letištěm a místem ubytování (hotelem nebo jiným zařízením).

Navíc jsou cestujícím zdarma nabídnuty dva telefonní hovory, podání dvou zpráv telexem nebo faxem nebo elektronickou poštou. Také je důležité upozornit, že této péče se letecký dopravce nemůže zprostit ani v případě, že je zpoždění způsobeno mimořádnou okolností (nepříznivé počasí, stávka).

Právo na náhradu škody

Při zpoždění letu může cestující získat odškodné v rozmezí 250 EUR až 600 EUR. Výše kompenzace je ovlivněna řadou faktorů. Jedná se o délku zpoždění, letovou vzdálenost a také skutečnost, jednalo-li se o let jen v rámci EU, či nikoliv. Nárok na finanční kompenzaci v případě zpoždění letu dovodil Evropský soudní dvůr v rozsudku Sturgeon (C-402/07 a C-432/07); přímo v textu nařízení jej tedy výslovně upravený nenajdeme. Evropský soudní dvůr rozhodl, že základní podmínkou pro to, aby při zpoždění letu měl cestující nárok na finanční kompenzaci je, že zpoždění bylo delší než 3 hodiny. Je-li tato podmínka splněna, má cestující nárok na odškodnění, které je popsáno v následující tabulce. Pokud však ke zpoždění došlo v důsledku tzv. mimořádných okolností, kterým dopravce nemohl zabránit, není dopravce povinen odškodnění vyplatit.

Tabulka pro učení výše kompenzace:

 

 

Letová vzdálenost

 

Výše kompenzace

a)

max. 1 500 km

všechny lety

250 EUR

b)

min. 1 500 km

let v rámci EU

400 EUR

c)

od 1 500 km do 3 500 km

let mimo EU

400 EUR

d)

 

let nespadající pod písm. a) až c)

600 EUR

Pro určení letové vzdálenosti je rozhodné poslední místo určení, kam cestující v důsledku zpoždění přiletí později než v plánovaném čase, a doba zpoždění se počítá oproti údaji o příjezdu do cílové destinace uvedenému na letence.

Příklad: Pan Novák letí s evropským leteckým dopravcem z Pekingu do Prahy s přestupem v Paříži. V Pekingu dojde ke dvouhodinovému zpoždění a díky tomu pan Novák nestihne navazující let z Paříže do Prahy. Nakonec do Prahy dorazí o 7 hodin později, než původně předpokládal. Zpoždění z Pekingu bylo sice pouze 2 hodiny, ale své cílové destinace pan Novák dosáhl o 7 hodin později, proto bude mít nárok na kompenzaci ve výši 600 EUR. Letová vzdálenost se bude počítat mezi Pekingem a Prahou.

2) Zrušený let

V případě, že je let zrušen má také cestující řadu práv. Stejně jako u zpožděného letu má cestující právo na poskytnutí péče a za splněných podmínek právo na náhradu škody. Navíc je dopravce povinen poskytnout tzv. přesměrování, což je zajištění náhradní dopravy. Pokud s tím však cestující nesouhlasí, má místo toho právo na vrácení ceny letenky. Právo na poskytnutí péče se shoduje s nároky jako u zpožděného letu.

Právo na náhradu škody

Nárok na kompenzaci za zrušený let mají ti cestující, kteří

 1. nejsou o zrušení letu informováni alespoň 2 týdny před plánovaným časem odletu, nebo
 2. nejsou o zrušení informováni ve lhůtě od 2 týdnů do sedmi dnů před plánovaným časem odletu a není jim nabídnuto přesměrování, které by jim umožnilo odletět nejpozději 2 hodiny před plánovaným časem odletu a dosáhnout jejich cílového místa určení nejpozději 4 hodiny po plánovaném čase příletu, nebo
 3. nejsou informování o zrušení ve lhůtě kratší 7 dnů před plánovaným časem odletu a není jim nabídnuto přesměrování jejich letu, které by jim umožnilo odletět nejpozději 1 hodinu před plánovaným časem odletu a dosáhnout cílového místa určení nejpozději 2 hodiny po plánovaném čase příletu.

Stejně jako u zpoždění letu se může dopravce zprostit odpovědnosti vyplatit odškodnění v případě, že ke zrušení letu došlo v důsledku mimořádné okolnosti. Tabulka pro určení výše kompenzace:

 

Letová vzdálenost

 

Výše kompenzace

a)

max. 1 500 km

 

250 EUR

b)

min. 1 500 km

let v rámci EU

400 EUR

c)

od 1 500 km do 3 500 km

let mimo EU

400 EUR

d)

 

let nespadající pod písm. a) až c)

600 EUR

Postup pro uplatnění nároku

V případě, že dle výše uvedeného článku máte nárok na odškodné za zpožděný nebo zrušený let, doporučujeme Vám postupovat následovně:

 1. Zajistěte veškeré důkazy sloužící k prokázání zpoždění či zrušení letu, např. palubní lístky, letenky, potvrzení o zpoždění/zrušení letu, fotky tabulí z odletové haly informující o zpoždění letu apod. pro případný soudní spor.
 2. Dalším krokem je kontaktování dopravce s uplatněním nároku na náhradu škody ve formě standardizovaného formuláře.
 3. Pokud letecká společnost z nějakého důvodu odmítne plnit nebo není cestující s vyřízením spokojen, je možné obrátit se na vnitrostátní orgány, které odpovídají za vynucování nařízení v příslušné zemi, a to buď podle místa, kde došlo k incidentu nebo podle cílové destinace v EU. Seznam příslušných vnitrostátních orgánů najdete ZDE.
 4. Poslední řešení, jak se oprávněného nároku domoci, je řešení sporu soudní cestou.

Pokud nejsou splněny výše uvedené podmínky působnosti Nařízení, pak je třeba se odškodnění domáhat na základě Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, takzvané Montrealské úmluvy. Ta sice upravuje odpovědnost dopravce za škodu způsobenou zpožděním či zrušením letu, oproti Nařízení je ovšem formulována podstatně obecněji.