Menu

Změna či zrušení zájezdu

letak2017Vysněnou dovolenou si řada z nás plánuje dlouho dopředu. V mezidobí mezi koupí a začátkem zájezdu se může přihodit řada událostí, které Vám odjezd znemožní. Není to však jen zákazník, kterému můžou nastat komplikace. V některých případech je i pořadatel nucen na základě vlivu vnějších okolností měnit určité vlastnosti zájezdu (např. cena, změna termínu). Kdy a v jakých případech může zákazník, ale naopak i pořadatel zájezd zrušit? Je možné jednostranně měnit podmínky smlouvy nebo jeho cenu? Na tyto otázky Vám odpoví následující článek.

1) Změna zájezdu

Změna smlouvy

Samotné podmínky smlouvy mohou být pořadatelem změněny, nutí-li ho k tomu vnější okolnosti.  V takovém případě může zákazník od smlouvy odstoupit ve lhůtě, kterou určí pořadatel. Lhůta však nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Pokud se zákazník v dané lhůtě nevyjádří, platí, že se změnou podmínek souhlasí.

Změna ceny

Pořadatel zájezdu je oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu, ale to pouze za předpokladu, je-li to ve smlouvě ujednáno a jsou splněny zákonem stanovené podmínky. Tyto podmínky jsou: zvýšení cen za dopravu včetně cen pohonných hmot, platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu, nebo směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %. Zvýšení ceny je třeba oznámit zákazníkovi nejpozději 21. den před začátkem zájezdu spolu s přesně určeným způsobem výpočtu zvýšení ceny.

2) Zrušení zájezdu

Odstoupení ze strany pořadatele

Na rozdíl od zákazníka může pořadatel od smlouvy odstoupit jen v zákonem omezených případech. Prvním případem je, že zákazník porušil svou povinnost například nezaplacením ceny zájezdu. Druhý případ odstoupení od smlouvy je zrušení zájezdu. Pokud se tak stane a je to v pořadatelových možnostech, nabídne zákazníkovi zájezd jiný. Navíc, je-li zájezd takto zrušen ve lhůtě kratší než 20 dnů před jeho zahájením, je pořadatel povinen zákazníkovi zaplatit penále ve výši 10 % z ceny zájezdu. Této povinnosti se však může pořadatel zprostit. Jedná se o situaci, kdy dojde ke zrušení zájezdu v důsledku zásahu vyšší moci, což je neodvratná událost, kterou nebylo možno ani při vynaložení veškerého úsilí odvrátit (např. živelná pohroma). Dále se pořadatel této povinnosti zprostí, pokud je uskutečnění zájezdu podmíněno dosažením určitého počtu zákazníků. Tato skutečnost však musí být uvedena v potvrzení o zájezdu!

Odstoupení ze strany zákazníka

Zákazník může od smlouvy o zájezdu odstoupit vždy, aniž by musel udávat důvod. S takovým jednáním je bohužel spojeno odstupné (tzv. stornopoplatek), který je zákazník povinen zaplatit pořadateli. Jeho výše je uvedena v potvrzení o zájezdu a zpravidla se mění v závislosti na době, kdy zájezd stornujete. Abyste předešli této povinnosti, je možné si sjednat pojištění pro případ storna a pořadatel je povinen Vás na tuto možnost upozornit. Takové pojištění nabízí buď sám pořadatel, nebo si ho můžete uzavřít s pojišťovnou. Pojistnou smlouvu je třeba důkladně přečíst, jelikož ne na všechny situace se pojištění bude vztahovat. Zákazník se povinnosti zaplatit stornopoplatek může zprostit v případě, že pořadatel porušil svou povinnost, nenabídl-li zákazníkovi náhradní zájezd z důvodu rušení zájezdu původního nebo dojde-li z pořadatelovi strany ke změně smlouvy, se kterou zákazník nesouhlasí.

Úpadek cestovní kanceláře

Cestovní kancelář je povinna mít sjednáno pojištění pro případ svého úpadku, které by mělo chránit zákazníky v případě, že se cestovní kancelář dostane do finančních potíží a není z tohoto důvodu schopna dostát svým závazkům. Na základě takového pojištění vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku neposkytne zákazníkovi repatriaci nebo když mu z důvodu svého úpadku nevrátí finanční prostředky zákazníkem zaplacené za zájezd, který nebyl ze strany cestovní kanceláře poskytnut. Cestovní kancelář je ze zákona povinna předat spolu se smlouvou či s potvrzením o zájezdu zákazníkovi informaci o svém pojištění proti úpadku, podmínky tohoto pojištění a informace o způsobu oznámení pojistné události. Zákazníkům doporučujeme se o tyto informace zajímat, seznam pojištěných cestovních kanceláří lze nalézt též na webových stránkách jednotlivých pojišťoven.

V případě, že zákazníkovi není v důsledku úpadku cestovní kanceláře poskytnuta repatriace, zabezpečí pojišťovna repatriaci zákazníka sama, a to včetně nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama. Pojišťovna může zákazníkovi poskytnout pojistné plnění ve formě úhrady služeb, na základě kterých zákazník pokračuje ve svém zájezdu.

V případě, že zájezd není v důsledku úpadku cestovní kanceláře vůbec nebo z části poskytnut, má zákazník právo na vrácení veškerých finančních prostředků, které za tyto neposkytnuté služby uhradil. Toto právo vychází z evropské legislativy, v ČR však dlouho nebylo naplňováno, neboť pojišťovny vůči zákazníkům plnily pouze do výše sjednaného pojistného limitu. Od 1. 7. 2018 vstoupila v účinnost novela zákona o cestovním ruchu (zák. č. 111/2018 Sb.), která zákazníkům garantuje právo na vrácení 100 % jimi uhrazených částek, přičemž plnění nad limit pojistného plnění vyplácí pojišťovna z peněžních prostředků garančního fondu, kam povinně přispívají všechny cestovní kanceláře.