Menu

Změna telefonního operátora

letak2017Dnes je již běžnou praxí, že spotřebitelé mění své poskytovatele služeb elektronických komunikací. Je tedy možné např. změnit mobilního operátora, aniž by spotřebitel musel měnit telefonní číslo a čekat nepřiměřeně dlouhou dobu. Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále „ZEK“), ve svém § 63 odst. 8 stanovuje, že smluvní ujednání, která by obsahovala takové podmínky a postupy pro ukončení smlouvy, které jsou odrazující od změny poskytovatele služeb elektronických komunikací, jsou neplatná. To znamená, že operátor nemůže spotřebiteli bránit v tom, aby změnil poskytovatele komunikačních služeb.

S problematikou změny poskytovatele služeb souvisí i přenositelnost telefonního čísla. § 34 odst. 1 ZEK stanovuje, že podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací (např. právě mobilní operátor) je povinen zajistit, aby každý účastník, který o to požádá, si mohl ponechat své telefonní číslo nezávisle na podnikateli, který službu poskytuje. Operátor má ale možnost si za přenos čísla účtovat poplatek, což v současné době dělá několik virtuálních operátorů. Musí na to ale předem upozornit spotřebitele ve smlouvě.

Doba, po kterou není účastníkovi během procesu přenesení telefonního čísla na jeho čísle poskytována služba elektronických komunikací, nesmí přesáhnout jeden pracovní den. Samotné převedení čísla podle ČTÚ musí trvat maximálně čtyři dny. Důležité je zejména to, že využije-li spotřebitel své právo na přenos telefonního čísla, musí dojít k zániku smlouvy se stávajícím poskytovatelem služeb nejpozději ve lhůtě 10 dnů, která začne běžet, jakmile spotřebitel učiní vůči podnikateli své právní jednání k ukončení poskytování služby elektronických komunikací a podá u něj žádost o přenesení telefonního čísla. Spotřebitel se však po učinění požadavku na přenesení telefonního čísla může s podnikatelem doposud mu poskytujícím veřejně dostupnou službu elektronických komunikací dohodnout na pozdějším datu zániku smlouvy.