Menu

Změna dodavatele energií

letak2017Právní úprava změny dodavatele energií je obsažena především v §11a zákona č. 458/2000Sb., energetického zákona. Administrativně není změna dodavatele energie nijak složitým úkonem. Zpravidla stačí podepsat s novým dodavatelem smlouvu o dodávce plynu či elektřiny, pak mu podepsat plnou moc k výpovědi stávající smlouvy a nový dodavatel pak za zákazníka vše vyřídí. Spousta spotřebitelů se však poté potýká s problémy.

Pokud už se zákazník ke změně dodavatele energií (elektřiny, či plynu) rozhodne, je důležité dohledat smlouvu s předchozím dodavatelem a zjistit, k čemu je vlastně zákazník vázán a jaké povinnosti mu z toho plynou. Máme dva základní druhy smluv s dodavateli energií, a to na dobu neurčitou a na dobu určitou. V prvním případě je postup velice jednoduchý, stačí pouze podat výpověď smlouvy a pohlídat si výpovědní dobu. V případě smlouvy na dobu určitou může být situace poněkud složitější, jelikož na zákazníka čeká řada nástrah. Prvním problémem může být doba, na kterou je smlouva sjednána. Je tedy nutné zjistit, kdy účinnost smlouvy končí a dát si pozor zejména na možnost automatického prodloužení doby trvání smlouvy. K bezproblémovému ukončení smlouvy musíme také znát podmínky smlouvy. Kdy a kam je nutné poslat výpověď smlouvy? Jaké jsou sankce za případné předčasné ukončení smlouvy? Právě na těchto smluvních podmínkách a případných sankcích z nich plynoucích bývá nejčastější kámen úrazu.

V případě, že jsme už smlouvu s novým dodavatelem podepsali a až následně jsme zjistili, jaké sankce nám plynou ze smlouvy staré a že v konečném důsledku změnu nechceme (případně máme pro ukončení smlouvy s novým dodavatelem jiný důvod), máme několik možností. Pokud byla smlouva sjednána distančním způsobem (po telefonu, podomní prodej), může zákazník od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne jejího uzavření. Zároveň je možné smlouvu o dodávkách energií uzavřenou při změně dodavatele energií mimo jeho obchodní prostory či uzavřenou distančně vypovědět dle § 11a odst. 3 energetického zákona, a to až do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

V případě, že se dodavatel snaží u distanční smlouvy své povinnosti zbavit tím, že nepovažuje smlouvu za distanční a tvrdí, že o tento druh smlouvy se nejedná, je povinen prokázat své tvrzení, jelikož důkazní břemeno leží na dodavateli. Zákazník se také může dostat do situace, kdy starou smlouvu vypoví, ale žádnou novou nemá sjednanou. V těchto případech je nutné si najít co nejrychleji dodavatele nového, jelikož může dojít k neoprávněnému odebírání energie. Jak je tedy zřejmé, samotná změna dodavatele energií nemusí býti vždycky nejvhodnější. Je potřeba dobře zvážit všechny proměnné a nerozhodovat se spontánně jen na základě nižší ceny nebo nátlaku ze strany obchodních zástupců.