Menu

Poškození nebo ztráta zavazadla během letecké přepravy

Cestující se často setkávají s případy, kdy během letecké přepravy dojde k poškození či ztrátě jejich zavazadel. Mnozí z nich přitom netuší, že letecký dopravce je za vzniklou škodu odpovědný a musí ji cestujícím nahradit. Tato povinnost vyplývá například z Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, známé také jako tzv. Montrealská úmluva.

Podle Montrealské úmluvy musí letecký dopravce vydat cestujícímu zavazadlový lístek pro každý kus zapsaného zavazadla. Cestující by si tento lístek měl pečlivě uschovat, neboť pokud by došlo ke ztrátě zavazadla, bude sloužit k prokázání, že zavazadlo bylo nejen odbaveno, ale také patří danému cestujícímu. Odpovědnost leteckého dopravce za zavazadla cestujících počíná běžet od jejich převzetí a trvá po celou dobu letecké přepravy až do okamžiku, kdy si je cestující vyzvedne v cílové destinaci. V případě zavazadel a osobních předmětů, která mají cestující s sebou na palubě letadla, odpovídá dopravce pouze za škody, které vznikly přímo jeho vinou, anebo vinou jeho zaměstnanců. Odpovědnost dopravce je také omezena v případech, kdy byla škoda způsobena vlastní vadou, kvalitou nebo nedokonalostí zavazadla. Jedná se tedy například o škody při přepravě křehkých předmětů, které cestující nevhodně nebo nedostatečně zabalí.

Poškozené zavazadlo

V případě, že bylo zavazadlo během letecké přepravy poškozeno, je podle Montrealské úmluvy nezbytné, aby cestující o této skutečnosti dopravce informoval ihned, nejpozději však do 7 dnů ode dne převzetí zapsaného zavazadla. Pokud je poškození na první pohled zjevné, rozhodně je třeba v těchto případech neotálet a reklamovat poškozené zavazadlo, jakmile jej cestující na letišti převezme. Montrealská úmluva sice uvádí lhůtu pro reklamaci až 7 dní, avšak v takových případech je pak těžké prokázat, že k poškození zavazadla skutečně došlo během letecké přepravy. Dodávám, že reklamaci je třeba vždy učinit písemnou formou. Pracovníci přepážky určené k vyřizování reklamací zavazadel mají k dispozici potřebné formuláře, které s cestujícím vyplní a vydají mu písemné potvrzení o přijetí reklamace. Cestující by měl být při uplatnění reklamace schopen doložit zavazadlový lístek, letenku a případně další potřebné podklady k prokázání svého nároku.

Zpožděné či ztracené zavazadlo

Dopravce odpovídá také za škody způsobené zpožděním přepravy zavazadla. Jestliže tedy cestující po příletu do cílové destinace nenalezne své zavazadlo, je nezbytné, aby se na letišti obrátil na pracovníky přepážky určené k vyřizování reklamací. Postup bude obdobný jako v případě reklamace poškozeného zavazadla, opět bude nezbytné vyplnit reklamační formulář a předložit zavazadlový lístek, letenku atd. Letecký dopravce zajisté vynaloží veškeré úsilí, aby zavazadlo našel, cestujícímu však do té doby nezbývá, než vyčkávat. Zpoždění zavazadla je také nepříjemné z toho důvodu, že cestující v něm má zpravidla množství věcí, bez kterých se při pobytu v dané destinaci neobejde. Cestujícímu tedy vzniknou navíc další náklady na nákup nezbytných věcí, např. oblečení či hygienických potřeb, které poté může požadovat po leteckém dopravci. Vhodné je tedy uschovat si od tohoto zboží účtenky a také nahlédnout do reklamačního řádu dané letecké společnosti, ve kterém jsou uvedeny bližší informace týkající se proplacení těchto výdajů.

Jestliže se zpožděné zavazadlo nepodaří leteckému přepravci nalézt, prohlásí jej za ztracené a cestující může žádat finanční náhradu. Výše finanční náhrady se odvíjí od hodnoty zavazadla a věcí v něm uložených, což může být problematické prokazovat. Montrealská úmluva navíc zakotvuje limit výše náhrady škody, jak pro zavazadla ztracená, tak poškozená, a to do částky 1 131 jednotek zvláštních práv čerpání (SDR) pro každého cestujícího, což je v přepočtu cca 1 445 EUR nebo 39 719 Kč.

Vlasta Hlucháňová

Odborná právní poradkyně SOS – Asociace