Go to Top

Smlouvy uzavírané na dálku

Smlouvy uzavírané prostředky komunikace na dálku

VYTVOŘENO PODLE STARÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU: Smlouvy uzavírané prostředky komunikace na dálku neboli tzv. distanční smlouvy jsou upraveny v §53 občanského zákoníku. Jedná se o smlouvy, které jsou uzavřeny, aniž by smluvní strany byly současně fyzicky přítomné. Nejběžnějšími prostředky komunikace na dálku jsou  např.:

 • internet (e-mail, e-shopy, aj.)
 • telefon s lidskou obsluhou (smlouvy např. s operátorem, kdy si sjednáváme prodloužení smlouvy nebo internet do mobilu, rozhovor je nahráván)
 • telefon bez lidské obsluhy (automatický volací přístroj – rozhovor je nahráván)
 • reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem (políčka pro Jméno, Příjmení, Označení zboží a Adresou – stačí zaslat a přijde zboží)

Výhody a nevýhody distančních smluv:

+ K hlavním výhodám patří rychlost a pohodlí domova, nemusíte nikam chodit a pomocí (např. nejběžněji) internetu si objednáte, co potřebujete.

+ Další výhodou je právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, přičemž odstoupení by mělo být písemné (nejlépe doporučeně s dodejkou), na adresu sídla podnikatele, s informací o odstoupení od smlouvy ve smyslu §53 odst. 7 občanského zákoníku. Toto odstoupení musí být podnikateli ve lhůtě 14 dnů doručeno, pokud dojde 15. den, je pozdě!

– Nevýhodou je nemožnost si zboží osahat, vyzkoušet, prohlédnout. Proto máte možnost odstoupit od smlouvy (viz výše).

– Spotřebitel neví, s kým smlouvu uzavírá, s tím se pojí možné problémy reklamací – je nutné zboží na reklamaci zasílat (prodejce může mít provozovnu i několik desítek km daleko)

Více informací o distančních smlouvách najdete v článku zde!

                                                                         

Smlouvy uzavírané prostředky komunikace na dálku

Jedná se o smlouvy, které jsou uzavřeny pomocí prostředků komunikace na dálku (není zapotřebí fyzické přítomnosti spotřebitele) podle § 1820 a následující zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
Je možná pouze mezi spotřebitelem a podnikatelem, netýkají se vztahů mezi podnikateli nebo mezi dvěma spotřebiteli (obchody přes „bazárky“ apod.)
Nejběžnějšími prostředky komunikace na dálku jsou internet, telefon (s/bez lidské obsluhy), reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem.

Informační povinnost před uzavřením smlouvy

Podnikatel je povinen sdělit spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy:

1) údaje podle § 1811

 • svoji totožnost, popř. telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty
 • označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností
 • cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně daní a poplatků
 • způsob platby a dodání nebo plnění
 • náklady na dodání nebo údaj, že mohou být dodatečně účtovány
 • údaje o právech vznikajících z vadného plnění
 • údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku (smlouva na dobu neurčitou)
 • údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření
 • údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem
 • Veškeré tyto údaje musí být učiněny jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva.

  2) údaje podle § 1820

 • Náklady komunikace na dálku
 • Údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu
 • Dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat(v případě opakovaného plnění)
 • Údaj o ceně nebo způsobu jejího určení (v případě opakovaného plnění)
 • Údaje o daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží(opakované plnění)
 • Podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy (pozn. Jedná se o formulář nařízení vlády 363/2013 Sb.)
 • Údaj, že v případě odstoupení, ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží
 • Údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy(v případě opakovaného plnění, které již započalo)
 • Jde – li o smlouvu, od které nelze odstoupit, pak upozornění na tuto skutečnost
 • – Nevýhodou je nemožnost si zboží osahat, vyzkoušet, prohlédnout. Proto máte možnost odstoupit od smlouvy (viz výše).

  – Spotřebitel neví, s kým smlouvu uzavírá, s tím se pojí možné problémy reklamací – je nutné zboží na reklamaci zasílat (prodejce může mít provozovnu i několik desítek km daleko)

  Více informací o distančních smlouvách najdete v článku zde!