Menu

Podnikatel není spotřebitel

Odpovídali jsme na několik dotazů k zamítnuté reklamaci, kdy se ale v konečné fázi ukázalo, že předmět byl zakoupen „na firmu“. V takových reklamacích je rozdíl.

Spotřebitel je každý, kdo si zakoupí nějaké zboží, které bude jím spotřebováno, bude sloužit jeho potřebě, potřebě jeho rodiny /třeba mobilní telefon jako dárek pro tetičku/ a nebude sloužit k podnikání. Zde platí Občanský zákoník a Zákon na ochranu spotřebitele.

Pokud si ale kdokoliv zakoupí jakékoliv zboží tzv. „na fakturu s IČO“, které bude sloužit k podnikání, pak se na něj nevztahují ustanovení o spotřebitelských smlouvách.

Jaké jsou rozdíly  mezi tím, kdy reklamuje podnikatel a kdy spotřebitel :

Spotřebitel může reklamaci uplatnit ihned v kterékoliv prodejně prodejce nebo v autorizovaném servisu, pokud je na takový prodejcem v záručním listu odkázán.

O jeho reklamaci musí být rozhodnuto do 3 dnů -tedy o tom,zda je reklamace přijata a jak bude vyřízena, zda opravou,náhradním plněním nebo zda byla zamítnuta. Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů od jejího přijetí a spotřebitel musí být o vyřízení informován. Nemusí se sám u prodejce informovat.

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy nebo žádat jiný výrobek když:

– není ve lhůtě 30 dnů informován o vyřízení reklamace

– věc se nedá opravit

– stejná závada se v době záruky dvakrát opakovala

– v době záruky se projevily dvě nebo více různých závad

Je stanovena jednotná záruční doba v délce 24 měsíců. Pokud se závada projeví do 6 měsíců od prodeje, mělo zboží závadu v době jeho prodeje. U pozdější závady ale musí spotřebitel vadnost zboží prokázat. Tolik stručně.

Podnikatel nemá stanovenou záruční dobu ze zákona a je odkázán na:

– údaje v záručním listu či na obalu výrobku

– případný údaj v dodacím listu či faktuře

– prohlášení prodejce, např. v reklamačním řádu

Podnikatel může reklamovat výhradně u prodejce /dodavatele/ a to ihned, bez odkladu, jakmile vadu zjistil. Je zde dána prodávajícímu možnost, aby v námitce u soudu uvedl, že kupující takovou vadu ihned neoznámil. Soud zpravidla k takové námitce přihlédne.

Podnikatel při uplatnění reklamace může při jejím podání požadovat:

– náhradu za vadné zboží

– opravu, pokud je proveditelná

– přiměřenou slevu

– odstoupení od smlouvy

Svoji volbu musí oznámit předem a může ji měnit jedině se souhlasem prodávajícího.

Současně musí prodávajícímu určit přiměřenou lhůtu k vyřízení reklamace.

Tolik základní rozdíly, přičemž každý případ je specifický a může mít svoji variantu řešení. Jedno ale má spotřebitel i podnikatel společné – pokud není reklamace vyřízena podle zákona a mají o tom přesvědčení i dostatečné důkazy, konečné rozhodnutí musí učinit soud. Tolik dosud. Je zvažována možnost, že spory mezi obchodníkem a spotřebitelem budou řešit úředníci. Snad levněji a rázněji.

Ing. Jiří Makoň

odborný právní poradce Šumperk