Menu

Články

Smluvní pokuta v nájemní smlouvě

Smluvní pokuta v nájemní smlouvě

Ve vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem mohou vzniknout situace, které ani jedna strana nepředpokládala. Například může dojít ke vzniku škody na majetku pronajímatele ze strany nájemce, který danou škodu nebude chtít pronajímateli uhradit. Pro tuto situaci zavedla novela č. 163/2020 Sb. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník možnost ujednat si smluvní pokutu právě mezi pronajímatelem a nájemcem. Vedle smluvní pokuty lze sjednat i jistotu (známou pod názvem „kauce“). Jistotou lze uhradit například nedoplatky na nájemném či skutečně vzniklou škodu, která pronajímateli vznikla.

Do 30. 6. 2020 ustanovení §2239 občanského zákoníku výslovně zakazovalo ujednání smluvní pokuty mezi pronajímatelem a nájemcem. Důvodem bylo, že nájemce byl, a pořád je, považován za slabší smluvní stranu, a proto požíval právní ochrany.  Možné bylo ujednat pouze výše zmíněnou kauci.  Pronajímatel tedy nemohl nájemci uložit smluvní pokutu, pokud například porušil povinnost řádně vymalovat byt před skončením nájemní smlouvy. Pokud by i přesto došlo k ujednání smluvní pokuty mezi pronajímatelem a nájemcem, do 30. 6. 2020 by se k takovému jednání vůbec nepřihlíželo a smluvní pokuta by byla považována za neplatnou.

Od 1. 7. 2020 je však situace jiná. Ust. § 2239 občanského zákoníku bylo novelizováno a to tak, že ze svého znění vypouští text, který zakazoval ujednat nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu. Tím, že nyní lze sjednat takovou smluvní pokutu, došlo k posílení právního postavení pronajímatele. Nicméně, jak jsem uvedla výše, nájemce je i nadále považován za slabší stranu nájemního vztahu, a proto mu musí být zachována právní ochrana. Jde zejména o to, že smluvní pokuta nesmí být vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená. Bude proto nutné posuzovat případ od případu.

Dalším omezením smluvní pokuty je, že výše smluvní pokuty a kauce nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného dle § 2254 občanského zákoníku. Uvedu příklad: Pronajímatel s nájemcem uzavře nájemní smlouvu bytu, kde měsíční nájem bude činit 15 000 Kč. Současně si sjednají jistotu a smluvní pokutu. Výši jistoty stanoví na 15 000 Kč. Jelikož smluvní pokuta a jistota nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného, maximální výše smluvní pokuty bude 30 000 Kč. Měsíční trojnásobek nájemného je celkem 45 000 Kč, od toho odečteme výši kauce (tedy 15 000 Kč) a zůstane 30 000 Kč, které může pokrýt smluvní pokuta.

Nejčastěji se lze se smluvní pokutou u nájemní smlouvy setkat například v případě, kdy nájemce nepředá pronajímateli včas byt, nebo pokud bude docházet k porušování zákazu rušení nočního klidu.

Aneta Nejedlá

Odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.

Stanovení ceny při uzavření smlouvy o dílo

Stanovení ceny při uzavření smlouvy o dílo

V běžném životě se jako spotřebitelé velmi často setkáváme s tím, že uzavíráme smlouvu o dílo, aniž bychom si to uvědomovali. Jedná se o situace, kdy si necháme opravit auto, dáme oblečení do čistírny, pozveme si domů řemeslníka, či si necháme zhotovit zboží tzv. na míru. Se smlouvou o dílo jsou však spojena různá úskalí a jedním z nich je stanovení ceny. Právě na tuto problematiku se dále zaměřuje tento článek, a pokud chcete znát svá práva a nechcete se dostat do situace, kdy budete muset řemeslníkovi platit více, než s čím jste původně počítali, rozhodně stojí za to si jej přečíst.

Smlouvu o dílo uzavírá objednatel, který může být i velmi často v postavení spotřebitele, se zhotovitelem, jehož povinností je právě zhotovit nějakou věc, opravit či upravit ji, přičemž toto souhrnně nazýváme dílem. Jakmile je dílo dokončeno a předáno objednateli, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny. Cena by měla být stanovena již při uzavření smlouvy, nicméně to je možné provést třemi způsoby. Cena může být určena odhadem, dále pak pevnou částkou či odkazem na rozpočet a třetí možností je dohodou o způsobu určení ceny.[1]

Pokud je cena určena pouze odhadem, zákon výslovně v ust. § 2612 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v účinném znění, předpokládá, že tato cena není dána jako maximální a je tedy možné její překročení. V tomto režimu je však třeba vždy posoudit, zda se jedná o podstatné navýšení ceny či nepodstatné. Pokud zhotovitel navýší cenu nepodstatně, pak zákon předpokládá souhlas objednatele a zhotovitel mu toto vůbec nemusí oznámit. Jestliže se však bude jednat o podstatné překročení ceny stanovené odhadem, pak musí tuto skutečnost zhotovitel objednateli oznámit bez zbytečného odkladu s odůvodněným určením nové ceny. Pokud tak neučiní, nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně. Pokud objednatel s tímto navýšením nesouhlasí, může od smlouvy odstoupit, ale jestliže tak neučiní bez zbytečného odkladu, tedy co nejdříve to bude možné, po doručení oznámení o vyšší ceně, platí, že se zvýšením ceny souhlasí. Z ustálené rozhodovací soudní praxe vyplývá, že za podstatné překročení ceny lze považovat zpravidla překročení ceny určené odhadem alespoň o 10 – 20 %. Nejvyšší soud k tomuto také již dříve stanovil, že „vedle poměru převýšení k ceně určené odhadem ovlivňují případně úvahu o tom, zda jde o podstatné překročení ceny určené odhadem či nikoli, některé další skutečnosti, jako např. povaha poskytované služby (a z ní vyplývající stupeň obtížnosti odhadu ceny při uzavření smlouvy, větší pravděpodobnost značnějšího překročení odhadem určené ceny, jež je účastníkům při uzavírání smlouvy zřejmá či naopak apod.).“[2] Byť se jedná o starší rozhodnutí, jeho závěry jsou stále aplikovatelné. Vždy je tedy třeba posoudit poměr překročení ceny v závislosti na povaze poskytnuté služby. Zhotovitel by měl být tedy při provádění díla obezřetný a v případě potřeby většího navýšení ceny by měl toto oznámit, v opačném případě by si objednatel měl být vědom toho, že rozdíl v ceně nemusí platit.

Zajímavé je, že pokud by došlo k omezení rozsahu díla, tzn. že se strany domluví, že bude provedeno méně prací, než bylo zamýšleno, a zároveň si nesjednají, jaké důsledky toto bude mít pro výši ceny, objednatel pak nemusí platit celou výši původně ujednané ceny, ale cenu nižší. Konkrétně se cena posoudí podle rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Pokud se budeme zabývat druhým režimem, kdy je cena určena pevnou částkou či odkazem na rozpočet, kterým se v tomto případě myslí rozpočet úplný a závazný, z právního hlediska je situace mnohem jednodušší. Dle § 2620 občanského zákoníku obecně platí, že není možné žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Výslovně pak zákon stanovuje v ust. § 2621, že i v případě, kdy bude třeba provést tzv. více práce, tedy že k dokončení díla bude třeba provést více prací a tím pádem si dílo vyžádá zvýšené náklady, není zhotovitel oprávněn požadovat zvýšení ceny. Ke zvýšení ceny by v tomto případě mohlo dojít pouze, pokud se na tom obě strany výslovně domluví, příp. by jedna strana musela podat návrh k soudu, který by následně cenu změnil dle spravedlivého uvážení.

Strany však mohou cenu určit také rozpočtem, o kterém výslovně stanoví, že se jedná o rozpočet nezávazný, příp. že se nezaručuje jeho úplnost. V takovém případě pak hovoříme o rozpočtu s výhradou. V takové situaci obecně může zhotovitel požadovat navýšení ceny, pokud je k dokončení díla potřeba provést více činností či se zvýší cena nákladů na provedení díla dle § 2622 občanského zákoníku. I zde platí, stejně jako u prvního režimu určení ceny, že zhotovitel musí potřebné navýšení ceny oznámit objednateli. Pokud tak neučiní bez zbytečného odkladu, zaniká oprávnění zhotovitele uplatnit právo na zvýšení ceny. Dle komentáře k danému ustanovení, „toto chrání objednatele před snahou zhotovitele vynutit si pokračování prací tím, že objednateli sdělí nezbytnost zvýšení ceny až v době, kdy již jsou vynaložené náklady tak vysoké, že je pro objednatele odstoupení od smlouvy nevýhodné.“[3] Dle zmíněného ustanovení totiž může objednatel od smlouvy odstoupit, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu, avšak při odstoupení od smlouvy musí objednatel uhradit část ceny za již provedené práce, ze kterých měl prospěch.

Třetí možností stanovení ceny je uzavření dohody o způsobu určení ceny, které mohou být různé, avšak vždy je potřeba, aby z této dohody bylo jednoznačné, jakou konkrétní částku bude objednatel následně povinen zaplatit. Různé způsoby by měly odpovídat povaze díla, je tedy možné např. dohodnout, že práce budou oceněny hodinovou sazbou či další způsoby dle vůle stran, jelikož v soukromém právu lze téměř vše modifikovat dohodou.[4]

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že je vždy třeba dát pozor na to, jak je cena stanovena při uzavření smlouvy. Často se potom stává, že podnikatelé původně smluvenou cenu nepřiměřeně navyšují, avšak po přečtení tohoto článku, bude jistě každý spotřebitel vědět, v jakých mezích má na toto podnikatel právo a kdy již je jeho jednání neoprávněné a je na místě se bránit.

Hana Ševčíková

odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z. s.


[1] ŠTENGLOVÁ,I. Smlouva o dílo. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 53, ISBN 978-80-7400-717-0.

[2] Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 31. 1. 1969, sp. zn. 5 Cz 12/68, [R 3/1970 civ.]. In: Beck-online [online právní informační systém]. Praha: C. H. Beck [vid. 28. 9. 2020].

[3] VÍTOVÁ, B. Komentář k § 2622. In: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 2072 s.ISBN 978-80-7400-287-8.

[4] ŠTENGLOVÁ,I., op. cit., s. 58.

Slovo vedoucí poraden v Jihomoravském kraji Mgr. Marie Turkové

Osobní poradna SOS – Asociace ve Vyškově stále pomáhá

Osobní poradna SOS – Asociace ve Vyškově je jedním z mnoha kontaktních míst Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace z.s. s hlavním posláním zajišťovat bezplatné spotřebitelské poradenství spoluobčanům. Vyškovská pobočka byla otevřena již v roce 2012 v prostorách Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově. Ročně sem za radou přijde více než 300 spotřebitelů a každému se zde dostane základního právního poradenství v oblasti spotřebitelského práva, a to bezplatně. Mezi nejčastější problémy, které poradna pomáhá řešit, patří změny dodavatelů energií a s tím související odstupování od těchto nevýhodných smluv.  Tyto problémy u nás přetrvávají, ačkoliv je městskou vyhláškou podomní prodej na území města zakázán. Mezi další oblasti, které pomáháme řešit, patří reklamace spotřebního zboží, včetně reklamací zboží zakoupeného přes Internet. Naše poradna kromě osobního poradenství poskytuje i rady po telefonu, případně e-mailu. Tato forma pomoci je pak využívána především ze strany obyvatelů přilehlých obcí.

I přes neustále se zvyšující právní povědomí našich spoluobčanů/spotřebitelů je zřejmé, že poradna ve Vyškově tu má stále své místo.

Mgr. Marie Turková

Vedoucí poraden SOS-Asociace, z.s. v JMK

Slovo vedoucího poraden v Moravskoslezském kraji Mgr. et Mgr. Milana Koplíka

SOS Poradny v Moravskoslezském kraji

V Moravskoslezském kraji máme toho času dvě poradny. Jednu již téměř 5 let v Novém Jičíně; druhou bezmála dva roky v Ostravě – Mariánských Horách blízko centra města. Obě poradny si postupně našly a stále nacházejí svou klientelu, tedy více či méně nespokojené spotřebitele s tím či oním. Nejvíce případů tvoří skupina seniorů a seniorek, která podlehla nátlaku sprostředkovatelům prodeje plynu a elektřiny z různých agentur, tedy „energošmejdům“.

Naopak již prakticky vymizely předváděcí akce zboží spojené se zájezdy a tak podobně. Lze s potěšením zaznamenat, že stoupá informovanost spotřebitelů a úměrně tomu i jejich obezřetnost co by zákazníků. Problémy se ještě vyskytují při nákupu ojetých aut, nebo zboží z některých e-shopů, ale i zde má trh sebeočistnou tendenci.

V rámci Moravskoslezského kraje po jistý čas fungovala ještě poradna v Opavě. Ta však byla prozatím bez náhrady uzavřena. Kapacity našich poraden v Ostravě a v Novém Jičíně stále ještě nenaplňují svou plnou kapacitu. Každý zájemce či spotřebitel je tedy srdečně vítán. Těším se na vaši návštěvu u nás.

Mgr. et Mgr. Milan Koplík

Slovo vedoucí právních poradců v poradně v Brně Hanky Ševčíkové

Představujeme Vám… pobočku SOS – Asociace, z. s. v Brně

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace,  z. s. je nestátní nezisková organizace založená za účelem pomáhat spotřebitelům a prosazovat jejich práva. Koordinační centrum se nachází v Brně a zajišťuje provoz aktuálně šestnácti osobních poraden. Bezplatnou pomoc spotřebitelům jsme začali poskytovat v Jihomoravském kraji již v roce 2009, svoji působnost jsme však rozšířili i do dalších krajů a v současné době pomáháme spotřebitelům z celé České republiky. Prostřednictvím série těchto článků Vám jako spotřebitelům chceme přiblížit jednotlivé pobočky, abyste se k nám nebáli přijít pro radu. V tomto článku se budeme věnovat konkrétně samotnému koordinačnímu centru v Brně, kde se nachází i osobní bezplatná poradna.

Brněnská poradna se nachází na ulici Mečová 5 v budově Staré radnice, tedy kousek od náměstí Zelný trh. Spotřebitelé, kteří se v Brně nevyznají, mají často problém naši poradnu najít, avšak tito mohou zavolat na jednu z poradenských linek 542 210 549, 542 210 778 a naši poradci jim rádi podrobně popíší cestu k nám.

Otevřeno máme každý všední den od 9 do 16 hodin a během této doby jsou v poradně vždy nejméně dva odborní právní poradci, kteří jsou specialisté v oblasti spotřebitelského práva a kteří jsou připraveni s Vámi důkladně prostudovat Váš problém, přičemž Vám dokonce pomohou sepsat nejrůznější podání adresovaná podnikatelům.

Za týden nás navštíví i desítky spotřebitelů, kteří potřebují pomoci. Řešíme zde jednodušší případy týkající se např. reklamací zboží, telekomunikací či nájmu, ale velmi často nás spotřebitelé navštěvují i ve složitějších případech, které jsou především z oblasti energií. Často spotřebitelům radíme, jak dále postupovat, pokud uzavřeli závazek s tzv. aukční společností či se nechali zlákat k podpisu smlouvy o sdružených službách dodávky energií podomním prodejcem, přičemž v těchto záležitostech naši poradci potřebují důkladně prostudovat smlouvy a další související dokumenty a následně mohou vyhotovit i různá podání, ať již se jedná o kvalifikované právní výzvy, výpovědi či podání na Energetický regulační úřad. Nad obdobnými případy potom poradce s klientem stráví průměrně i dvě hodiny.

Když zrovna poradci neřeší případ spotřebitele, který nás navštíví osobně, věnují se telefonickému a elektronickému poradenství. Denně naši poradci vyřeší průměrně dvacet problémů spotřebitelů přes telefon na poradenských linkách: 542 210 549, 542 210 778 a odpovídají na dotazy spotřebitelů prostřednictvím e-mailu, přičemž dotazy, které přijdou na adresu: poradna@asociace-sos.cz vyřešíme většinou do druhého pracovního dne.

V poradně jsou rovněž k dispozici letáčky zdarma, samolepky na schránky, či si zde můžete zařídit členství, pokud nás budete chtít podpořit. Není potřeba se objednávat, stačí, když přijdete osobně do poradny a případně chvilku počkáte.

Když máte jakýkoliv problém z oblasti spotřebitelského práva, nebojte se k nám přijít pro radu, nejste na to sami!

Hana Ševčíková

odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z. s.

Slovo vedoucího naší poradny v Jihlavě pana Ing. Antonína Hanáka

Rád bych Vás informoval o činnosti poradny v Jihlavě v poslední době.

Poradna je i nadále umístěna v budově Magistrátu města Jihlavy, Živnostenský úřad Třebízského 16.

Pro osobní jednání vždy každé pondělí od 10,30 hod. do 15,30 hod.

Faktem je, že v poslední době, klienti častěji pro svoje dotazy využívají telefon nebo e-mailovou službu a to nejen z důvodu koronaviru, ale je to pro ně pohodlnější způsob. Když je případ složitější tak potom je požádám, aby se dostavili osobně a to zejména z důvodu podrobnějšího prostudování písemných podkladů.

Nejčastěji řešíme problémy spojené s reklamacemi, přechodem k jiným dodavatelům energií, odstoupení od nevýhodných smluv, podomní prodej.

Samozřejmě, že v poslední době se řešily v důsledku koronaviru problémy s cestovními kancelářemi, ať už přesouvání termínů, jiné nabídky lokalit, lex -vouchery.

V průběhu prázdnin, kdy situace v Jihlavě  (koronavir), byla velmi vážná, byla poradna v návaznosti na pokyn paní předsedkyně uzavřena a problémy se řešili z domova.

Od září je poradna opět plně v provozu.

S pozdravem Ing. Hanák Antonín

Slovo odborného právního poradce v Táboře pana Tomáše Noska

V poradně Tábor bezplatně poskytuji právní poradenství týkající se spotřebitelských problémů, ať už osobně přes e-mail nebo telefonicky.

V poslední době se spotřebitelé často potýkají s problémy spojenými s pandemií koronaviru, nejčastěji jde o vrácení peněz za zrušené zájezdy a lety. Chodí se sem ale poradit i ohledně klasických reklamací, odstoupení od smluv uzavřených přes internet a při domovním prodeji, smluv o dodávkách energií, nebo ohledně spotřebitelských úvěrů.

Pokud vás tedy potkal jakýkoli spotřebitelský problém, neváhejte přijít, zavolat nebo napsat. Osobní poradnu Sdružení obrany spotřebitelů-Asociace, z.s. v Táboře najdete v Jihočeské univerzitě (Centrum Univerzita Tábor) v 1. patře v kanceláři A220. Je otevřena každé pondělí od 15 do 18 hod.

S pozdravem

Tomáš Nosek, poradna Tábor

Slovo odborné právní poradkyně v Českých Budějovicích paní Anny Pilátové

 Kancelář  SOS-ASOCIACE, z.s. v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH je vhodně umístěna, téměř ve středu města na Senovážném náměstí. Zastávky autobusů a trolejbusů MHD jsou přibližně 50m od budovy ,kde se nachází kancelář, což je výhoda pro starší osoby, které vyhledávají naší pomoc.

Naše poradna je známa širší veřejnosti a to díky naší předchůdkyni a tehdejší vedoucí poradny v Českých Budějovicích paní Libušky Oulehlové, která byla zároveň soudním znalcem v oblasti posuzování poškození obuvi a oděvů. Obracejí se na nás spotřebitelé hlavně ve věci reklamace zboží a nebo odstoupení od uzavřených již kupních smluv a zájezdy do zahraničí. Horší to bylo v době koranoviru, kdy bylo spousty telefonických dotazů, jak postupovat při uplatnění reklamace z důvodů uzavřených kamenných obchodů. Některé obchody se již vůbec neotevřely.

Často jsme řešili podomní prodej a Energetickou aukci. To je již uzavřená smlouva mezi spotřebitelem energie a aukční společností. Často se tam objevovaly pokuty ve výši 5 000 Kč, na jedno odběrné místo. Většinou se to týkalo občanů v důchodovém věku, kde jim bylo vyhrožováno, že mohou být odstřiženi od energií, když si včas nezařídí novou smlouvu.

Dále jsme řešili a stále řešíme zájezdy do zahraničí jak s cestovní kanceláří, tak i soukromě, storno zájezdů a věci s tím spojené. Několikrát jsme se obraceli o radu  do Brna, k naší právničce Alence Máčové, která nám vždy pomohla problém vyřešit a pokud to šlo, tak ve prospěch zákazníka. Alenko, děkujeme.

Potěší nás, když se ozve spotřebitel, nebo se i osobně dostaví s informací, že se případ vyřešil v jeho prospěch. Není to často, ale vždy mě to potěší a zároveň vnitřně posílí, že naše rady nejsou zbytečné a to je pro naši práci ocenění a povzbuzení do další naší činnosti.

Osobně jsem měla sjednanou přednášku v Městské knihovně v Netolicích, ale v důsledku Coronaviru byla knihovna uzavřena. Věřím, že se do konce roku najde náhradní termín. Přednáška byla dohodnuta na téma:

Dodavatelé energií, Nekalé obchodní praktiky a Distanční smlouvy.

Těším se na další spolupráci a přeji nám všem dobré zdraví, pohodu a klid v duši.

S pozdravem Pilátová Anna

„Lex Voucher“ v oblasti kulturních akcí

Jedním z důsledků šíření pandemie koronaviru byl i negativní dopad na sektor kultury, zejména na pořadatele divadelních a filmových představení, koncertů a festivalů. Velký počet těchto akcí nebylo možné uskutečnit a držitelé vstupenek by tak měli mít podle příslušných právních předpisů právo požádat o vrácení ceny vstupného. Takový stav by nepochybně dostal do tísnivé situace pořadatele akcí, kteří náklady na pořádání události často zaplatili předem a pro které v době koronavirové krize neexistovaly jiné zdroje příjmů. Situace by ovšem měla negativní dopady i na spotřebitele, jelikož ne všem by se dostalo náhrady za propadnuté vstupenky. Stejně jako v případě zájezdů (viz článek Současná situace okolo zájezdů) tak byla i pro pořadatele kulturních akcí zavedena možnost namísto proplacení ceny vstupného vydat poukaz na jinou kulturní akcí.

Dne 19. května 2020 totiž nabyl účinnosti zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí. Tento zákon reagoval na zákaz pořádání kulturních akcí s účastí nad 100 osob, který byl vydán Ministerstvem zdravotnictví 10. března a na další restriktivní opatření v oblasti kultury zavedených jako prostředek ochrany obyvatel před nebezpečím nákazy onemocněním COVID-19.

Zákon se vztahuje na kulturní festivaly, přehlídky a obdobné kulturní akce s předpokládaným termínem konání do 31. října 2020. Jako „ochrannou dobu“ stanovuje dobu, o kterou je odložena povinnost pořadatele kulturní akce vrátit spotřebiteli cenu vstupného. Tato doba počíná běžet dnem oznámení pořadatele o zrušení akce prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků (tzn. prostřednictvím novin, rozhlasu, webových stránek atd.) a zpravidla končí 31. října 2021 (mimo případy uvedené níže).

Zákazníci mají právo požádat o poukaz do 31. března 2021. Na rozdíl od zájezdů tak v případě kulturních akcí musí spotřebitel sám o poukaz požádat. Podle důvodové zprávy je to z toho důvodu, že v případě kulturních akcí pořadatel nemá většinou na zákazníka kontakt. Na poukazu musí být uvedena částka odpovídající nejméně hodnotě uhrazeného vstupného a údaje o pořadateli. Poukaz musí být vystaven v listinné podobě, ledaže zákazník sám souhlasí s elektronickou podobou nebo pokud byla původní smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku (tzn. zejména prostřednictvím internetu).

Na základě poukazu je pořadatel povinen nabídnout zákazníkovi náhradní kulturní akci a nesmí od zákazníka požadovat doplacení ceny v případě, že by tato akce byla nákladnější než původní.

Jak bylo zmíněno výše, ochranná doba může skončit i dříve než 31. října 2021. Prvním případem je situace, kdy pořadatel nevydá zákazníkovi poukaz do 1 měsíce od jeho žádosti. V druhém případě k tomu dojde, pokud pořadatel nenabídne zákazníkovi do 6 měsíců od vydání poukazu  náhradní kulturní akci s termínem konání do 31. října 2021. Pořadatel potom zákazníkovi na základě jeho žádosti vrátí veškeré uhrazené platby nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby.

Stejně jako u zájezdů i v oblasti kultury existují určité výjimky, kdy ochranná doba končí také tím, když zákazník požádá o vrácení vstupného. Ochranná doba se tedy neuplatní u zvláště zranitelných skupin zákazníků, kteří budou mít možnost trvat na vrácení peněz. Mezi takové zákazníky patří osoby, které jsou (ke dni oznámení pořadatele o zrušení kulturní akce) držiteli průkazu osoby se zdravotním postižením, osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, osoby těhotné, osoby čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, osoby starší 65 let nebo osamělí rodičové pečující o nezaopatřené dítě.

Iveta Kvardová
odborná právní poradkyně SOS-A, z.s.

Slovo vedoucího naší poradny v Plzni Mgr. Ondřeje Zelenky

Vážení spotřebitelé, vážení čtenáři,

v tomto příspěvku Vám stručně a krátce představím Plzeňskou poradnu Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.


Jedná se o pobočku dobře známé a fungující spotřebitelské poradny SOS, která má své hlavní sídlo v Brně. Zde v Plzni spotřebitele trápí především tzv. Energošmejdi. Tedy ti, co nabízejí „nejvýhodněji“ energie, a to skrze svého zprostředkovatele, který přijde ke spotřebiteli domů a přesvědčí ho, aby mu podepsal plnou moc k uzavření smlouvy s dodavatelem energií. Poté, co spotřebitel plnou moc podepíše, je v rukou zmocněnce a jeho šance na vysvobození jsou malé, avšak téměř vždy řešitelné. Problém vzniká proto, aby mohl být řešen. A to my v Plzni umíme.


V případě, že problém s prodejci, a to už poctivými nebo nepoctivými potkal i Vás, neváhejte se na nás obrátit. Najdete nás v ulici Nádražní 20, Plzeň, a to v pondělí od 10 do 13 hodin. K dispozici jsme také na telefonním čísle 605191612.

Zde stručně o naší práci:

https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/smejdi-prodejci-pravnik-uzavirani-smluv-obchodnik-rozhovor.A200624_555321_plzen-zpravy_vb

Zdraví Mgr. Ondřej Zelenka
Vedoucí kanceláře SOS v Plzni