Menu

Co přinese (nejen) spotřebitelům aktuální novelizace zákona o elektronických komunikacích ?

Dne 19. 11. 2014 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 258/2014 Sb. Tímto zákonem byla provedena novelizace zákona o elektronických komunikacích, která již při své přípravě vzbudila značně negativní reakce odborné veřejnosti. O přípravě této novely zákona o elektronických komunikacích jsme již na našich stránkách informovali (celý článek je k dispozici zde: http://www.asociace-sos.cz/zhorsi-novela-zakona-o-elektronickych-komunikacich-postaveni-spotrebitelu/).

Nyní je již tato změna zákona o elektronických komunikacích schválena a účinnosti nabude od 5. 12. 2014. Výrazné snížení úrovně ochrany přinese tato změna zákona zejména účastníkům, kteří nejsou spotřebiteli (tj. živnostníkům, firmám ale i například neziskovým organizacím). To je způsobeno tím, že v některých ustanoveních zákona o elektronických komunikacích chránících účastníka je výraz „účastník“ nahrazen slovem „spotřebitel“ a ochrana poskytovaná dříve těmito ustanoveními všem účastníkům (tedy příjemcům služeb elektronických komunikací) se bude od 5. 12. 2014 vztahovat pouze na spotřebitele. (Spotřebitelem se podle zákona o elektronických komunikacích rozumí pouze fyzická osoba, která využívá služby elektronických komunikací pro účely mimo rámec její podnikatelské činnosti.)

V této souvislosti je velmi diskutována změna, na jejímž základě se již na „nespotřebitele“ nebude vztahovat omezení smluvních sankcí při předčasném ukončení smlouvy stanovené § 63 odst. 1 písm. p) zákona o elektronických komunikacích. Doposud pro všechny účastníky platilo (zjednodušeně řečeno), že sankce za předčasné ukončení smlouvy nesmí být vyšší než jedna pětina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, případně jedna pětina součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. Nově toto omezení výše sankcí za předčasné ukončení smlouvy zůstane zachováno pouze spotřebitelům, což vyvolává obavy z přemrštěných smluvních sankcí za předčasné ukončení smlouvy „nespotřebitelem“. Zákon o elektronických komunikacích však i po účinnosti novely pro tyto případy bude obsahovat záchrannou brzdu, neboť podle § 63 odst. 8 tohoto zákona jsou neplatná smluvní ujednání obsahující podmínky pro ukončení smlouvy odrazující od změny poskytovatele služeb elektronických komunikací.

Určité snížení dosavadní ochrany v oblasti telekomunikací však nastane od 5. 12. 2014 i pro spotřebitele, neboť novela změnila mechanismus informování všech účastníků (tedy i spotřebitelů) o změnách smlouvy (srov. novelizovaný § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích).

Adresně se budou o změně smlouvy informovat nově jen ti účastníci, kteří mají ve smlouvě sankci za předčasné ukončení, a to pouze o „podstatných změnách“ smlouvy. Ze zákona tedy též vypadl přesný výčet náležitostí smlouvy, o jejichž změnách jsou poskytovatelé telekomunikačních služeb povinni účastníky adresně informovat. Pro budoucí vývoj výkladu pojmu „podstatná změna“ bude podle našeho názoru určující zejména výklad Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), protože právě ČTÚ je oprávněn postihovat porušení zákona o elektronických komunikacích, kterého se poskytovatel telekomunikačních služeb dopustí, pokud účastníka o podstatné změně smlouvy neinformuje (srov. § 118 odst. 14 písm. v) zákona o elektronických komunikacích). Adresné informování účastníků o podstatných změnách smlouvy má být podle zákona provedeno způsobem, který si účastník zvolil pro zasílání vyúčtování a má obsahovat poučení o právu účastníka smlouvu ukončit bez sankce, nebude-li změnu smlouvy akceptovat.

Účastníci, kteří nemají ve smlouvě sankci (úhradu) za předčasné ukončení smlouvy tedy budou nově i o podstatných změnách smlouvy informováni pouze neadresně. (Takto je ostatně poskytovatel služeb elektronických komunikací povinen dopředu informovat o všech, tedy i nepodstatných, změnách smlouvy všechny účastníky). Neadresné informování účastníků se bude dít tak, že poskytovatel telekomunikačních služeb nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny smlouvy uveřejní informaci o změně v každé své provozovně a na internetu. Zároveň informuje účastníka o tomto uveřejnění. Bude tedy zejména na účastníkovi, aby se sám aktivně zajímal, k jakým konkrétním změnám ve smlouvě má dojít. Ti účastníci, kteří nemají ve smlouvě stanovenu úhradu za předčasné ukončení smlouvy, už nemají zákonem stanoveno právo smlouvu předčasně ukončit. Budou tedy muset v případě nesouhlasu se změnou smlouvy muset svoji smlouvu ukončit způsobem, jaký smlouva předpokládá (typicky výpovědí smlouvy).

Úhrada za předčasné ukončení smlouvy bývá zpravidla stanovena ve smlouvách o telekomunikačních službách uzavřených na dobu určitou. Naopak ve smlouvách uzavřených na dobu neurčitou obvykle úhrada za předčasné ukončení smlouvy stanovena není. Lze tedy předpokládat, že adresné informování o podstatných změnách smlouvy se bude týkat zejména účastníků se smlouvou na dobu určitou, zatímco účastníci se smlouvou na dobu neurčitou budou o změnách informování zpravidla neadresně.

Mgr. Karel Carbol

spolupracovník SOS – Asociace